Saturday, February 03, 2018

ဆရာ စံ-ဇာဏီဘိုရဲ႕ ေမာ္ဒန္ ေဗဒင္

Filled under: ,

ဆရာ စံ-ဇာဏီဘိုရဲ႕ ေမာ္ဒန္ ေဗဒင္


မိႆရာသီ (မတ္ ၂၁ မွ ဧၿပီ ၂၀)
ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္မည္။ ဥစၥာစီးပြားတိုးပြားမည္။
အၿပိဳင္အဆိုင္ ၾကားမွ တက္လမ္းႀကံဳမည္။
ဦးတည္ခ်က္သစ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္။
ေငြဝင္မည္။
အလုပ္တိုးတက္မည္။
ေမတၱာေရး ကံေကာင္းမည္။
မိသားစုတြင္ အလုပ္စီးပြား တိုးတက္မႈမ်ား အထင္အရွား ျဖစ္ေပၚမည္။
အလုပ္ေလွ်ာက္က အလုပ္ရမည္။
အခက္အခဲမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။
ယၾတာ။ ။ ႀကိမ္ႏွင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ အမိႈက္ျခင္းေလးတစ္ခုဝယ္၍ အိမ္တြင္သံုးစြဲပါ။
ၿပိႆရာသီ (ဧၿပီ ၂၁ မွ ေမ ၂၁)
မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈအႏ ၱရာယ္ သတိရွိရမည္။
ယာဥ္ကားထိခိုက္မႈ မ်ား ျဖစ္ေပၚတတ္သည္။
ညအခ်ိန္မေတာ္ သြားလာျခင္းမ်ား ေရွာင္ပါ။
ေဘးဥပဒ္အႏၱရာယ္ ျဖစ္တတ္သည္။
စက္ပစၥည္းမ်ား အပ်က္အစီး မ်ားမည္။
အနီးကပ္လူယံု ဒုကၡေပးတတ္သည္။
သူတစ္ပါးေၾကာင့္ အလုပ္အၾကံ အစည္မ်ား ပ်က္စီးတတ္သည္။
လူယံုမထားရ။
စိတ္ပ်ံ႕လြင့္မည္။
ယၾတာ။ ။ အပူခ်ိန္တိုင္း ျပဒါးတိုင္တစ္ခုဝယ္၍ အနီးအပါးတြင္ ထားပါ။
ေမထုန္ရာသီ (ေမ ၂၂ မွ ဇြန္ ၂၁)
ေဆာင္ရြက္ေနေသာကိစၥမွန္သမွ် အၿပီးသတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ လိမ့္မည္။
ဆံုးျဖတ္ခ်က္သစ္မ်ားကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္။
ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လိုက္ေသာကိစၥအလံုးစံုတို႔ သည္ တျခားသူမ်ားမွ မထင္မွတ္ႏိုင္ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈပံုစံအသြင္ႏွင့္ ထြန္းထြန္းေပါက္ေပါက္ရွိမည္။
အစီအစဥ္တက်လုပ္ျခင္းထက္ ေပၚလာေသာ အေျခအေနေပၚ လက္တန္းဆံုးျဖတ္၍ လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ ထူးျခားစြာရရွိမည္။
ယၾတာ ။  ။ ေမာ္ေတာ္ကားအ႐ုပ္ေလးတစ္႐ုပ္ဝယ္ၿပီး ဧည့္ခန္း အျမင့္တစ္ေနရာတြင္ တင္ထားပါ။
ကရကဋ္ရာသီ (ဇြန္ ၂၂ မွ ဇူလိုင္ ၂၂)
အတိတ္ကာလမွ အလုပ္ကိစၥႏွင့္ အေၾကာင္းအရာအျဖာျဖာတို႔ကို ျပန္လည္လုပ္ကိုင္လိုစိတ္မ်ား ေပၚထြန္းမည္။
မိတ္ေဆြေဟာင္းမ်ားႏွင့္လည္း ျပန္ေတြ႕တတ္သည္။
ကြဲျပတ္ခဲ့ေသာ ခ်စ္သူေဟာင္းမ်ားႏွင့္လည္း ျပန္ေတြ႕မည္။
အတိတ္ကာလက အဆံုးသတ္ျခင္းမျပဳႏိုင္ဘဲ တစ္ပိုင္းတစ္ စ ျဖစ္ေနေသာ အေၾကာင္းေရးရာအျဖာျဖာကို ျပန္လည္အသက္သြင္း၍ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းရွိမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေျမာက္အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူ၍ ေကာက္ ညႇင္း လက္ဖက္ေျခာက္ ေသာက္သံုးပါ။
သိဟ္ရာသီ (ဇူလိုင္ ၂၃ မွ ဩဂုတ္ ၂၃)
တစ္ပါးသူအတြက္ အနစ္နာခံရမည္။
မိတ္ေဆြအႀကီးအကဲမ်ားထံမွ ထူးျခားေသာ အကူအညီေကာင္းမ်ားရရွိမည္။
အေကာက္ၾကံ ဇာတ္ကြက္ ဆင္၍ နာမည္သိကၡာထိခိုက္ေအာင္ ဒုကၡေပးသူမ်ား ရွိမည္။
အဂၤလိပ္ ဂဏန္းနံပါတ္ (၄) ကို ေဇာက္ထိုးခ်ိတ္ဆြဲထားသည္ကိုျမင္က အလြန္သတိရွိပါ။
လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အထက္အႀကီးအကဲ၌ အမႈျပႆနာျဖစ္ျခင္း ႀကံဳ မည္။
ယၾတာ ။ ။ ေျမာက္အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူ၍ ေျမေပၚတြင္ ဆန္ႀကဲပက္ ၿပီး ၾကက္ ငွက္သတၱဝါတို႔ကို အစာေကြ်းပါ။
ကန္ရာသီ (ဩဂုတ္ ၂၄ မွ စက္တင္ဘာ ၂၂)
အလြန္သတိရွိရမည္။
က်န္းမာေရးဂ႐ုစိုက္ရမည္။
လံုးဝ မထင္မွတ္ ထားေသာ ျပႆနာမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္။
ဝန္းက်င္အတြင္းျဖစ္ေသာ နာေရးကိစၥတစ္ခုသို႔ သြားေရာက္ရျခင္း ႀကံဳမည္။
ထိုသို႔ ႀကံဳ ၿပီးေနာက္ အဆိုးအညံ့မ်ား တစ္စတစ္စေျပေပ်ာက္သြားမည္။
လူမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္၍ အလုပ္စီးပြားမ်ား လုပ္ကိုင္ရလိမ့္မည္။
ယၾတာ ။ ။ မိုးျပာေရာင္ သိုးေမြးဦးထုပ္ဝယ္ယူသံုးစြဲပါ။
တူရာသီ (စက္တင္ဘာ ၂၃ မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၃)
အကူးအေျပာင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အခါသင့္သည္။
စြန္႔စားလုပ္ကိုင္ ရန္ ဝန္မေလးသင့္။
အဆက္အသြယ္ေကာင္းပြင့္မည္။
သဘာဝေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းေၾကာင့္ ဆံုး႐ံႈးမႈ အနည္းငယ္ႀကံဳမည္။
စာရြက္စာတမ္းလက္မွတ္ထိုးျခင္း သတိရွိပါ။
သူတစ္ပါးအမႈျပႆနာအတြက္ ႐ံုး၊ ဂါတ္ ေရာက္ကိန္းႀကံဳမည္။
စက္ပစၥည္းမ်ား အပ်က္အစီးမ်ားမည္။
ယၾတာ ။ ။ ႏွင္းဆီပန္း အလွ ပန္းအိုးထိုးပါ။
ၿဗိစၦာရာသီ(ေအာက္တိုဘာ ၂၄ မွ ႏိုဝင္ဘာ ၂၂)
ျပႆနာေဟာင္းမ်ားကို ျပန္လည္ေျဖရွင္းရလိမ့္မည္။
စိတ္ဆႏၵမရွိဘဲ မလုပ္မျဖစ္၍ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရေသာကိစၥ ႀကံဳမည္။
မိမိအေပၚ တမင္ အခက္ေတြ႕ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေစေသာလူညစ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ရတတ္သည္။
ကတိလြန္ႏႈတ္ကြ်ံခဲ့ေသာကိစၥအတြက္ အခ်ိန္ေပး ေျဖရွင္းေဆာင္ ရြက္ရမည္။
အႏ ၱရာယ္မ်ားႏိုင္ေသာ အခ်စ္ေမတၱာေရးရာကိစၥမ်ားႏွင့္ ႀကံဳ ေတြ႕မည္။
ယၾတာ ။  ။ ေရတြင္ကူးခတ္ေနေသာ ငန္းျဖဴဓာတ္ပံု၊ ပိုစတာ ဝယ္ၿပီး အနီးအပါးတြင္ ထားပါ။
ဓႏုရာသီ (ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၁)
အေႏွာင့္အယွက္ေပးသူမ်ား ဝန္းရံေနသည္။
ေဝဖန္တိုက္ခိုက္မႈဒဏ္ခံရမည္။
စကားမွားတတ္သည္။
အဆံုးသတ္ကာလ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ ေရာက္ခါမွ အစမွ ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ရကိန္း ႀကံဳမည္။
ေငြေၾကးအေပးအယူကိစၥမွန္သမွ် သတိရွိရမည္။
ကိစၥႀကီးငယ္မေရြးသူတစ္ပါးအေပၚ ယံုစားလွစ္ဟတိုင္ပင္ျခင္း မျပဳရ။
ထိုသူက ႏႈတ္မလံု၍ အတြင္းေရး ေပါက္ၾကားတတ္သည္။
ယၾတာ ။ ။ ေရပန္းကရားတစ္ခုဝယ္ၿပီး သစ္ပင္ေတြ ေရေလာင္းျခင္း ျပဳပါ။
မကာရရာသီ (ဒီဇင္ဘာ ၂၂ မွ ဇန္နဝါရီ ၂၀)
ထြန္းေပါက္ေအာင္ျမင္ တိုးတက္ အဆင္ေျပမည္။ လုပ္ငန္းမရွိသူ လုပ္ငန္းရရွိမည္။
ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အေၾကာင္းကိစၥမွန္သမွ် အဆင့္ ျမင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ား ျဖစ္မည္။
အတတ္ပညာႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ျမင့္မားစြာ ထားရွိရမည္။
ကိုယ္ပိုင္အစြမ္းအစအေပၚ ေကာင္းေသာ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ခံယူရမည္။
ဦးတည္ခ်က္ေျပာင္း၍ လုပ္ကိုင္ေသာကိစၥ ေအာင္ျမင္မည္။
ယၾတာ ။ ။ ေနကာမ်က္မွန္ တစ္ လက္ ဝယ္ယူ သံုးစြဲပါ။
ကံုရာသီ (ဇန္နဝါရီ ၂၁ မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈)
အတတ္ပညာႏွင့္ ဘဝရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္သည္။
အနီးကပ္လူ ဒုကၡေပးမည္။
မေတာ္တဆထိခိုက္မႈမ်ား သတိရွိရမည္။
ေငြေၾကးကိစၥ၊ လုပ္ငန္းကိစၥအလံုးစံုတြင္ ရန္မ်ားမည္။
အေႏွာင့္အယွက္၊ အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရမည္။
မူလစီစဥ္ထားသည့္ အတိုင္း ေဆာင္ရြက္၍ မရ။ ဦးတည္ခ်က္ေျပာင္း၍ လုပ္ကိုင္ရမည္။
ယၾတာ ။ ။ ရြက္သေဘၤာပံုပိုစတာတစ္ခုဝယ္ၿပီး အနီးအပါးတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲပါ။
မိန္ရာသီ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ မွ မတ္ ၂၀)
ဦးတည္ခ်က္ေျပာင္း၍ ဘဝတိုးတက္မႈမ်ား ဖန္တီးႏိုင္မည္။
ကာလအတန္ၾကာ စိတ္ပင္ပန္းလူပင္ပန္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာကိစၥမ်ား ဆိုင္းငံ့၍ လမ္းသစ္ထြင္ကာ လုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ား ႀကံဳမည္။
႐ုတ္ျခည္း ဆံုးျဖတ္မႈျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္ေသာကိစၥမ်ားမွ ထူးျခားေသာအက်ိဳးေကာင္းမ်ား ရရွိမည္။
မူလစီစဥ္ထားသည္ႏွင့္ အနည္းငယ္မူကြဲၿပီး ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ အက်ိဳးဆက္ေကာင္းကို ရရွိမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေၾကးဝါေခါင္းေလာင္းငယ္တစ္ခုကို အိမ္ဝင္တံခါးတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲပါ။
ခ်မ္းေျမ႕ေမတၱာ တံု႔ျပန္ပါသည္။
စံ- ဇာဏီဘို (ဖုန္း-၆၄၁၆၃၉)
(Unicode)

ဆရာ စံ-ဇာဏီဘိုရဲ့ မော်ဒန် ဗေဒင်


မိဿရာသီ (မတ် ၂၁ မှ ဧပြီ ၂၀)
ရည်မှန်းချက် အောင်မြင်မည်။ ဥစ္စာစီးပွားတိုးပွားမည်။
အပြိုင်အဆိုင် ကြားမှ တက်လမ်းကြုံမည်။
ဦးတည်ချက်သစ်များ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည်။
ငွေဝင်မည်။
အလုပ်တိုးတက်မည်။
မေတ္တာရေး ကံကောင်းမည်။
မိသားစုတွင် အလုပ်စီးပွား တိုးတက်မှုများ အထင်အရှား ဖြစ်ပေါ်မည်။
အလုပ်လျှောက်က အလုပ်ရမည်။
အခက်အခဲများ ဖြေရှင်းနိုင်မည်။
ယတြာ။ ။ ကြိမ်နှင့်ပြုလုပ်ထားသော အမှိုက်ခြင်းလေးတစ်ခုဝယ်၍ အိမ်တွင်သုံးစွဲပါ။
ပြိဿရာသီ (ဧပြီ ၂၁ မှ မေ ၂၁)
မတော်တဆ ထိခိုက်မှုအန ္တရာယ် သတိရှိရမည်။
ယာဉ်ကားထိခိုက်မှု များ ဖြစ်ပေါ်တတ်သည်။
ညအချိန်မတော် သွားလာခြင်းများ ရှောင်ပါ။
ဘေးဥပဒ်အန္တရာယ် ဖြစ်တတ်သည်။
စက်ပစ္စည်းများ အပျက်အစီး များမည်။
အနီးကပ်လူယုံ ဒုက္ခပေးတတ်သည်။
သူတစ်ပါးကြောင့် အလုပ်အကြံ အစည်များ ပျက်စီးတတ်သည်။
လူယုံမထားရ။
စိတ်ပျံ့လွင့်မည်။
ယတြာ။ ။ အပူချိန်တိုင်း ပြဒါးတိုင်တစ်ခုဝယ်၍ အနီးအပါးတွင် ထားပါ။
မေထုန်ရာသီ (မေ ၂၂ မှ ဇွန် ၂၁)
ဆောင်ရွက်နေသောကိစ္စမှန်သမျှ အပြီးသတ်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင် လိမ့်မည်။
ဆုံးဖြတ်ချက်သစ်များကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည်။
ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လိုက်သောကိစ္စအလုံးစုံတို့ သည် တခြားသူများမှ မထင်မှတ်နိုင်သော ဆောင်ရွက်မှုပုံစံအသွင်နှင့် ထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်ရှိမည်။
အစီအစဉ်တကျလုပ်ခြင်းထက် ပေါ်လာသော အခြေအနေပေါ် လက်တန်းဆုံးဖြတ်၍ လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် ထူးခြားစွာရရှိမည်။
ယတြာ ။  ။ မော်တော်ကားအရုပ်လေးတစ်ရုပ်ဝယ်ပြီး ဧည့်ခန်း အမြင့်တစ်နေရာတွင် တင်ထားပါ။
ကရကဋ်ရာသီ (ဇွန် ၂၂ မှ ဇူလိုင် ၂၂)
အတိတ်ကာလမှ အလုပ်ကိစ္စနှင့် အကြောင်းအရာအဖြာဖြာတို့ကို ပြန်လည်လုပ်ကိုင်လိုစိတ်များ ပေါ်ထွန်းမည်။
မိတ်ဆွေဟောင်းများနှင့်လည်း ပြန်တွေ့တတ်သည်။
ကွဲပြတ်ခဲ့သော ချစ်သူဟောင်းများနှင့်လည်း ပြန်တွေ့မည်။
အတိတ်ကာလက အဆုံးသတ်ခြင်းမပြုနိုင်ဘဲ တစ်ပိုင်းတစ် စ ဖြစ်နေသော အကြောင်းရေးရာအဖြာဖြာကို ပြန်လည်အသက်သွင်း၍ ဆောင်ရွက်ရခြင်းရှိမည်။
ယတြာ ။ ။ မြောက်အရပ်ကို မျက်နှာမူ၍ ကောက် ညှင်း လက်ဖက်ခြောက် သောက်သုံးပါ။
သိဟ်ရာသီ (ဇူလိုင် ၂၃ မှ ဩဂုတ် ၂၃)
တစ်ပါးသူအတွက် အနစ်နာခံရမည်။
မိတ်ဆွေအကြီးအကဲများထံမှ ထူးခြားသော အကူအညီကောင်းများရရှိမည်။
အကောက်ကြံ ဇာတ်ကွက် ဆင်၍ နာမည်သိက္ခာထိခိုက်အောင် ဒုက္ခပေးသူများ ရှိမည်။
အင်္ဂလိပ် ဂဏန်းနံပါတ် (၄) ကို ဇောက်ထိုးချိတ်ဆွဲထားသည်ကိုမြင်က အလွန်သတိရှိပါ။
လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အထက်အကြီးအကဲ၌ အမှုပြဿနာဖြစ်ခြင်း ကြုံ မည်။
ယတြာ ။ ။ မြောက်အရပ်ကို မျက်နှာမူ၍ မြေပေါ်တွင် ဆန်ကြဲပက် ပြီး ကြက် ငှက်သတ္တဝါတို့ကို အစာကျွေးပါ။
ကန်ရာသီ (ဩဂုတ် ၂၄ မှ စက်တင်ဘာ ၂၂)
အလွန်သတိရှိရမည်။
ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ရမည်။
လုံးဝ မထင်မှတ် ထားသော ပြဿနာများ၊ အခက်အခဲများနှင့် ရင်ဆိုင်ရမည်။
ဝန်းကျင်အတွင်းဖြစ်သော နာရေးကိစ္စတစ်ခုသို့ သွားရောက်ရခြင်း ကြုံမည်။
ထိုသို့ ကြုံ ပြီးနောက် အဆိုးအညံ့များ တစ်စတစ်စပြေပျောက်သွားမည်။
လူမျိုးကွဲများနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွှယ်၍ အလုပ်စီးပွားများ လုပ်ကိုင်ရလိမ့်မည်။
ယတြာ ။ ။ မိုးပြာရောင် သိုးမွေးဦးထုပ်ဝယ်ယူသုံးစွဲပါ။
တူရာသီ (စက်တင်ဘာ ၂၃ မှ အောက်တိုဘာ ၂၃)
အကူးအပြောင်းများ ဆောင်ရွက်ရန် အခါသင့်သည်။
စွန့်စားလုပ်ကိုင် ရန် ဝန်မလေးသင့်။
အဆက်အသွယ်ကောင်းပွင့်မည်။
သဘာဝကြောင့် ဖြစ်သော ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းကြောင့် ဆုံးရှုံးမှု အနည်းငယ်ကြုံမည်။
စာရွက်စာတမ်းလက်မှတ်ထိုးခြင်း သတိရှိပါ။
သူတစ်ပါးအမှုပြဿနာအတွက် ရုံး၊ ဂါတ် ရောက်ကိန်းကြုံမည်။
စက်ပစ္စည်းများ အပျက်အစီးများမည်။
ယတြာ ။ ။ နှင်းဆီပန်း အလှ ပန်းအိုးထိုးပါ။
ဗြိစ္ဆာရာသီ(အောက်တိုဘာ ၂၄ မှ နိုဝင်ဘာ ၂၂)
ပြဿနာဟောင်းများကို ပြန်လည်ဖြေရှင်းရလိမ့်မည်။
စိတ်ဆန္ဒမရှိဘဲ မလုပ်မဖြစ်၍ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရသောကိစ္စ ကြုံမည်။
မိမိအပေါ် တမင် အခက်တွေ့အောင် ဆောင်ရွက်စေသောလူညစ်များနှင့် တွေ့ရတတ်သည်။
ကတိလွန်နှုတ်ကျွံခဲ့သောကိစ္စအတွက် အချိန်ပေး ဖြေရှင်းဆောင် ရွက်ရမည်။
အန ္တရာယ်များနိုင်သော အချစ်မေတ္တာရေးရာကိစ္စများနှင့် ကြုံ တွေ့မည်။
ယတြာ ။  ။ ရေတွင်ကူးခတ်နေသော ငန်းဖြူဓာတ်ပုံ၊ ပိုစတာ ဝယ်ပြီး အနီးအပါးတွင် ထားပါ။
ဓနုရာသီ (နိုဝင်ဘာ ၂၃ မှ ဒီဇင်ဘာ ၂၁)
အနှောင့်အယှက်ပေးသူများ ဝန်းရံနေသည်။
ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုဒဏ်ခံရမည်။
စကားမှားတတ်သည်။
အဆုံးသတ်ကာလ နောက်ဆုံးအချိန် ရောက်ခါမှ အစမှ ပြန်လည်ဆောင်ရွက်ရကိန်း ကြုံမည်။
ငွေကြေးအပေးအယူကိစ္စမှန်သမျှ သတိရှိရမည်။
ကိစ္စကြီးငယ်မရွေးသူတစ်ပါးအပေါ် ယုံစားလှစ်ဟတိုင်ပင်ခြင်း မပြုရ။
ထိုသူက နှုတ်မလုံ၍ အတွင်းရေး ပေါက်ကြားတတ်သည်။
ယတြာ ။ ။ ရေပန်းကရားတစ်ခုဝယ်ပြီး သစ်ပင်တွေ ရေလောင်းခြင်း ပြုပါ။
မကာရရာသီ (ဒီဇင်ဘာ ၂၂ မှ ဇန်နဝါရီ ၂၀)
ထွန်းပေါက်အောင်မြင် တိုးတက် အဆင်ပြေမည်။ လုပ်ငန်းမရှိသူ လုပ်ငန်းရရှိမည်။
ဆောင်ရွက်နေသော အကြောင်းကိစ္စမှန်သမျှ အဆင့် မြင့် အောင်မြင်ခြင်းများ ဖြစ်မည်။
အတတ်ပညာနှင့် ဆက်နွှယ်သော ရည်ရွယ်ချက်များ မြင့်မားစွာ ထားရှိရမည်။
ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းအစအပေါ် ကောင်းသော အသိအမှတ်ပြုခြင်း ခံယူရမည်။
ဦးတည်ချက်ပြောင်း၍ လုပ်ကိုင်သောကိစ္စ အောင်မြင်မည်။
ယတြာ ။ ။ နေကာမျက်မှန် တစ် လက် ဝယ်ယူ သုံးစွဲပါ။
ကုံရာသီ (ဇန်နဝါရီ ၂၁ မှ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈)
အတတ်ပညာနှင့် ဘဝရည်ရွယ်ချက်များ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည်။
အနီးကပ်လူ ဒုက္ခပေးမည်။
မတော်တဆထိခိုက်မှုများ သတိရှိရမည်။
ငွေကြေးကိစ္စ၊ လုပ်ငန်းကိစ္စအလုံးစုံတွင် ရန်များမည်။
အနှောင့်အယှက်၊ အတိုက်အခံများနှင့် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရမည်။
မူလစီစဉ်ထားသည့် အတိုင်း ဆောင်ရွက်၍ မရ။ ဦးတည်ချက်ပြောင်း၍ လုပ်ကိုင်ရမည်။
ယတြာ ။ ။ ရွက်သင်္ဘောပုံပိုစတာတစ်ခုဝယ်ပြီး အနီးအပါးတွင် ချိတ်ဆွဲပါ။
မိန်ရာသီ (ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ မှ မတ် ၂၀)
ဦးတည်ချက်ပြောင်း၍ ဘဝတိုးတက်မှုများ ဖန်တီးနိုင်မည်။
ကာလအတန်ကြာ စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းနှင့် ဆောင်ရွက်သောကိစ္စများ ဆိုင်းငံ့၍ လမ်းသစ်ထွင်ကာ လုပ်ကိုင်ခြင်းများ ကြုံမည်။
ရုတ်ခြည်း ဆုံးဖြတ်မှုပြု၍ ဆောင်ရွက်သောကိစ္စများမှ ထူးခြားသောအကျိုးကောင်းများ ရရှိမည်။
မူလစီစဉ်ထားသည်နှင့် အနည်းငယ်မူကွဲပြီး ဆောင်ရွက်ခြင်းမှ အကျိုးဆက်ကောင်းကို ရရှိမည်။
ယတြာ ။ ။ ကြေးဝါခေါင်းလောင်းငယ်တစ်ခုကို အိမ်ဝင်တံခါးတွင် ချိတ်ဆွဲပါ။
ချမ်းမြေ့မေတ္တာ တုံ့ပြန်ပါသည်။
စံ- ဇာဏီဘို (ဖုန်း-၆၄၁၆၃၉)