Saturday, March 31, 2018Social Engineering ( Security )
လူမႈဆိုင္ရာအင္ဂ်င္နီရာအတတ္ပညာအေၾကာင္း ( လံုျခံဳေရး )

ကြၽန္ေတာ္ ခုေရးမည့္ေဆာင္းပါးကေတာ့ social engineering အေၾကာင္းကို လူတိုင္းသိရိွနားလည္၍ မိမိတို႔ devices ေတြကို hacker, attacker မ်ားတိုက္ခိုက္ျခင္းမွ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ဖို႔ရန္အတြက္ ေရးသားေပးရျခင္းျဖစ္ေပတယ္။

social engineering ဆိုတာ ကြန္ပ်ဴတာပ႐ိုဂရမ္ေတြ၏ အလုပ္လုပ္ပံု၊ အားနည္းခ်က္ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို သိရိွနားလည္၍ လုပ္ေဆာင္ရေသာ အတတ္ပညာရပ္ တစ္ခုပင္ျဖစ္တယ္။

social engineering ကိုတတ္ေျမာက္ေသာ social engineer, hacker, attacker ေတြက ပ႐ိုဂရမ္ေတြရဲ႕ အားနည္းခ်က္ ခ်ဳိ့ယြင္းခ်က္ေတြကို ခ်ဳိးေဖာက္ဝင္ေရာက္ၿပီး လူေတြရဲ႕ယံုၾကည္ႏွင့္ ေပါ့ေလ်ာ့မႈကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ vector ေတြကို တိုက္ခိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

Social Engineering: This definition is part of our essential guide how to hone an effective vulnerability management program.

Social engineering is an attack vector that relies heavily on human interaction and often involves tricking people into breaking normal security procedures.

attacker တစ္ေယာက္က လူေတြကို အယံုသြင္းၿပီး ကလိမ္ဉာဏ္သံုး၍ တိုက္ခိုက္ႏိုင္တယ္။
၎က လူေတြရဲ႕ ေလာဘႀကီးမႈ၊ အသိဉာဏ္နည္းပါးမႈ၊ ေၾကာက္ရြံ႔မႈႏွင့္ ေက်ာ္ေဇာလိုမႈ ေတြကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ တိုက္ခိုက္ျခင္း ျဖစ္တယ္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္က ႐ု႐ွားဟက္ကာေတြက social engineering attacks ကိုအသံုးျပဳ၍ facebook, twitter, etc အစရိွသျဖင့္ social web ေတြကိုတိုက္ခိုက္ခဲ့ပါတယ္။ အထူးျပဳလုပ္ထားတဲ့ phishing tool, software  ေတြလည္း အသံုးျပဳ၍ တိုက္ခိုက္ခဲ့ပါတယ္။ ၎တိုက္ခိုက္မႈေတြေၾကာင့္ အေမရိကန္သမၼတ ေရြးေကာက္ပဲြေတာင္ ကေမာက္ကမျဖစ္တဲ့ထိ ျပင္းထန္ခဲ့ပါတယ္။ facebook user သန္းငါးဆယ္၏ data ေတြကို အသံုးခ်ၿပီး ထရမ့္အႏိုင္ရေအာင္ လံု႔ေစာ္ခဲ့သည္ဟုလည္း ၾကားသိခဲ့ရတယ္။

A social engineer runs what used to be called a "con game." Techniques such as appeal to vanity, appeal to authority and appeal to greed are often used in social engineering attacks.

အမ်ားအားျဖင့္ social engineering attack က လူေတြ မိမိတို႔ဘက္ပါလာေအာင္ စည္းရံုးသိမ္းသြင္း၍ တိုက္ခိုက္တာ မ်ားပါတယ္။

ဥပမာ အားျဖင့္ attacker ေတြက မိမိတို႔ႏွင့္အတူတကြအလုပ္လုပ္သည့္ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြအျဖစ္ ဟန္ေဆာင္ေနတတ္တယ္။ ပထမဆံုး ၾကင္နာတတ္သလို ဟန္ေဆာင္၍ သင္တို႔၏ network device ေတြကို တိုက္ခိုက္ဖို႔အတြက္ spy software ေတြထည့္ဖို႔ သူႀကိဳးစားလိမ့္မယ္။

Many social engineering exploits simply rely on people's willingness to be helpful. For example, the attacker might pretend to be a co-worker who has some kind of urgent problem that requires access to additional network resources.

ေက်ာ္ၾကားေသာ social engineering attack ငါးမ်ဳိးရိွတယ္

Baiting, Phishing, Spear Phishing, Pretexting & Scareware

Baiting
baiting ဆိုတာ attacker တစ္ေယာက္က physical device ေပၚတြင္ မက္လံုးမ်ားေပး၍ ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ malware-infected virus ကိုထားခဲ့တယ္။ ၎ကို finder က ေတြ႔ရိွ၍ installing လုပ္မိပါက အမွတ္မထင္ဘဲ
malware-infected မ်ား ထို႐ွာေဖြသူ၏ device အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္သြားေပလိမ့္မည္။

Phishing
phishing ဆိုတာက malicious party တစ္ခုကေန တရားဝင္ email ႏွင့္ဆင္တူေသာ email အတုမ်ား မၾကာခဏဆိုသလို လူေတြဆီ ေပးပို႔၍ တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္တယ္။ ၎ messages ေတြကိုလက္ခံရရိွသူသည္ ၎၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားမွာ malware သြင္းထားေသာ link ေတြထဲ အလြယ္တကူ ဝင္ေရာက္သြားႏိုင္တယ္။

Spare Phishing
spare phishing ကေတာ့ phishing နဲ႔ဆင္တူတယ္။ သို႔ေသာ္ ၎က သက္မွတ္ထားတဲ့ လူေတြႏွင့္ အဖဲြ႔အစည္းေတြကိုသာ ဦးတည္၍ တိုက္ခိုက္ပါတယ္။ ႐ု႐ွားဟက္ကာေတြ social engineering attack လိုမ်ဳိးပင္ ျဖစ္တယ္။

Pretexting
pretexting ဆိုတာကေတာ့ one party တစ္ခုကေန တျခားသူေတြကို ေငြအျမတ္အစြန္းေတြရမည္ဟု စည္းရံုးသိမ္းသြင္း၍ လိမ္လည္ရယူျခင္းပင္ ျဖစ္တယ္။
ဥပမာ။   ။ပစၥည္းတစ္ခု လက္ခံရရိွမည့္ သူတစ္ဦး၏ identity ကိုအတည္ျပဳမည့္ အစီအစဥ္တြင္ ထိုသူကဲ့သို႔ ဟန္ေဆာင္၍ ေငြေၾကးႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို attacker မွရယူျခင္းမ်ဳိးပင္ ျဖစ္တယ္။

facebook account ကို user ပံုစံဟန္ေဆာင္၍ မွတ္ပံုတင္အတုျပဳလုပ္ၿပီး ရယူျခင္းမ်ဳိးမွာ pretexting attack မွာပါဝင္ပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ Pretexting ဆိုတာက အဲ့ဒီထက္အမ်ားႀကီးက်ယ္ျပန္႔ေပတယ္။ bank, economies, activism database ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္ေတြကို တိုက္ခိုက္ရာတြင္ pretexting attack ကိုသံုးၾကပါတယ္။

Scareware
scareware ဆိုတာက victim ၏ ကြန္ပ်ဴတာပ႐ိုဂရမ္ေတြထဲကို malware သို႔မဟုတ္ ဥပေဒနဲ႔မကိုက္ညီေသာ အရာေတြကိုထည့္သြင္း၍ ေငြေၾကးႏွင့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို လိမ္လည္ရယူျခင္းမ်ဳိးပင္ ျဖစ္တယ္။ attacker တစ္ေယာက္က ကမ္းလွမ္းလာတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာပိုေကာင္းမြန္ေစမည္ဟုေျပာေသာ ကြန္ပ်ဴတာပ႐ိုဂရမ္  ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြကို တကယ္ထင္၍ လက္ခံလိုက္ပါက victim ၏ ကြန္ပ်ဴတာထဲကို attacker's malware မ်ားေရာက္ရိွသြားႏိုင္သည္။

Popular types of social engineering attacks include:

Baiting: Baiting is when an attacker leaves a malware-infected physical device, such as a USB flash drive in a place it is sure to be found. The finder then picks up the device and loads it onto his or her computer, unintentionally installing the malware.

Phishing: Phishing is when a malicious party sends a fraudulent email disguised as a legitimate email, often purporting to be from a trusted source. The message is meant to trick the recipient into sharing personal or financial information or clicking on a link that installs malware.

Spear phishing: Spear phishing is like phishing, but tailored for a specific individual or organization.

Pretexting: Pretexting is when one party lies to another to gain access to privileged data. For example, a pretexting scam could involve an attacker who pretends to need personal or financial data in order to confirm the identity of the recipient.

Scareware: Scareware involves tricking the victim into thinking his computer is infected with malware or has inadvertently downloaded illegal content. The attacker then offers the victim a solution that will fix the bogus problem; in reality, the victim is simply tricked into downloading and installing the attacker's malware.

နည္းပညာဌာနမ်ားမွ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူေတြက social engineering နည္းပညာအသံုးျပဳ၍ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ပံုနည္းမ်ားကို အခ်ိန္မွန္ေဖာ္ျပ၍ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးပါတယ္။ ဒီအသိဉာဏ္ေတြက social engineering တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ေစ၍ administrators ေတြကိုကူညီႏိုင္ပါတယ္။ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ နားလည္သေသာေပါက္ေအာင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းေတြက social engineering attacks မွကာကြယ္ႏိုင္ပါတယ္။

Security experts recommend that IT departments regularly carry out penetration tests that use social engineering techniques. This will help administrators learn which types of users pose the most risk for specific types of attacks while also identifying which employees require additional training. Security awareness training can go a long way towards preventing social engineering attacks.

http://searchsecurity.techtarget.com/definition/social-engineering

They are the social engineers, hackers who exploit the one weakness that is found in each and every organization: human psychology. Using a variety of media, including phone calls and social media, these attackers trick people into offering them access to sensitive information.

https://www.tripwire.com/state-of-security/security-awareness/5-social-engineering-attacks-to-watch-out-for/

သင္တို႔အေနနဲ႔ နည္းပညာရပ္ေတြကို စိတ္ဝင္စားသည္ ျဖစ္ေစ မဝင္စားသည္ျဖစ္ေစ ယခုလိုနည္းပညာေခတ္မွာ နည္းပညာေဆာင္းပါးေတြကို ဖတ္႐ႈေလ့လာ ထားသင့္တယ္။ ထိုသို႔ နည္းပညာဗဟုသုတမရိွပါက သင္တို႔၏ devices မ်ားတိုက္ခိုက္ခံရပါက အပ်က္အစီးအဆံုးအရံႈးေတြမ်ားႏိုင္ေပသည္။

If people know what forms social engineering attacks are likely to take, they will be less likely to become victims.

အမ်ားျပည္သူတို႔အေနျဖင့္ social engineering attacks သံုး၍တိုက္ခိုက္ေသာ နည္းစနစ္ေတြကို သိရိွထားမယ္ဆိုလွ်င္ မိမိတို႔ devices ေတြကို hacker, attacker တို႔၏ တိုက္ခိုက္မႈမွ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ခရက္​ဒစ္​-ရဲတံခြန္

​Welcome{ ​HERE } ​GO​Welcome{ ​HERE } ​GO​Welcome{ ​HERE } ​GO​Welcome{ ​HERE } ​GO​Welcome{ ​HERE } ​GO​Welcome{ ​HERE } ​GO

Tuesday, March 27, 2018🔳 ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ေတြ ဘာလို႕ ေအာင္ျမင္တာလည္း 🔳✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ➳ ➳ ➳ ➳ ➳ ➳ ➳ ➳ ➳ ➳ ➳ ➳ ➳ ➳ ➳

ဂ်ဴး ( အစၥေရး လူမ်ိဳး ) တို႕ဟာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ဖိႏွိပ္ခံခဲ႔ ရၿပီး တိုင္းျပည္ေပ်ာက္ သြားတဲ႕အထိ ဆံုးရႈံးခဲ႔ ပါတယ္။ အာဏာရွင္မ်ား အၾကမ္းဖက္မႈ႕ေၾကာင္႕ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး တို႕ အသက္ေပါင္း မ်ားစြာ စေတး ခဲ႔ရ ပါတယ္။ ကမ႓ာ႔ လူဦးေရ ရဲ႕ ၀.၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိတဲ႔ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ဟာ ကမ႓ာ႔ ဉာဏ္ အေကာင္းဆံုး လူမ်ိဳးပါ။ ႏိုဘယ္ ဆုရွင္ ရဲ႕ ငါးပံု တစ္ပံု၊ အေမရိကန္ တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင္႕ ကမ႓ာ႔ အခ်မ္းသာဆံုး ပုဂၢိဳလ္ ၄၀ မွာ ၁၈ ဦး က ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾက ပါတယ္ ။

ဒီလို ေအာင္ျမင္ရတဲ႕ အေၾကာင္းမွာ ကေလးမ်ားကို ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း ဟာ အဓိက ၾကတယ္ လို႕ သုေတသန မ်ား အရ သိရ ပါတယ္။

ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ေတြက မိမိ ရင္ေသြးငယ္မ်ား ကို အရည္အခ်င္းျပည္႔ေအာင္ ၊ ထူးခၽြန္ ထက္ျမက္ေအာင္ အျခားလူမ်ိဳးမ်ားနဲ႕မတူပဲ မဟာဗ်ဴဟာက်က် ထိန္းေက်ာင္း ပ်ိဳးေထာင္ပံုမ်ားကို ေလ႔လာၾကည္႔ ရေအာင္။

၁ - မိမိ ကိုယ္သာ အားကိုး ရပ္တည္ ေစျခင္း

ဂ်ဴးစကားပံု တစ္ခုက “ ကေလး အသက္ ၅ ႏွစ္ မွာ အရွင္သခင္၊ အသက္ ၁၀ ႏွစ္ မွာ သင္႕ရဲ႕ကၽြန္ ၊ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ မွာ သင္နဲ႕ တန္းတူ ” တဲ႕။ ဆိုလိုတာက အသက္ ၅ ႏွစ္ အရြယ္ ကေလး ကို မိဘမ်ား က ခ်စ္မယ္ ပ်ိဳးေထာင္မယ္ ၊ ၁၀ ႏွစ္ အရြယ္ ေရာက္ၿပီဆို သူႏိုင္တဲ႕ တာဝန္ကို ေပးမယ္ ၊ ၁၅ ႏွစ္ ဆို ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ တတ္ေစရမယ္ တဲ႕။

ကေလးကို ပိုးေမြးသလိုမ်ိဳး ၊ အခ်စ္လြန္ကဲ သလိုမ်ိဳး ေမြးတာ ကာ ဆန္႔က်င္တဲ႕ သေဘာ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္..

🔳စာအုပ္ခ်စ္တဲ႕ ဓေလ႔ ေမြးျမဴေစျခင္း..

ကေလးမ်ား တတ္သိစအရြယ္ မွာပဲ ဂ်ဴးမိသားစုမ်ားဟာ ပ်ားရည္တစ္စက္ တို႕ထားတဲ႕ က်မ္းစာအုပ္ကို နမ္းရႈပ္ေစပါတယ္။ စာအုပ္ ဆိုတာ အလြန္ ခ်ိဳၿမိန္ေၾကာင္း ႏွစ္လိုဖြယ္ ရွိေၾကာင္း သိေစတဲ႕ သေဘာပါ ။

ဂ်ဴးမိသားစုတိုင္းမွာ ေခါင္းအံုးထက္မွာ စာအုပ္စင္ရွိပါတယ္..

၁၄ ႏွစ္ အထက္ ဂ်ဴးကေလးမ်ားဟာ တစ္လ အနည္းဆံုး စာအုပ္တစ္အုပ္ ၿပီးေအာင္ ဖတ္ေလ႔ ရွိတယ္ လို႕ သုေတသန အရ သိရ ပါတယ္။

🔳ဉာဏ္ပညာ ကို အေလးထား ပ်ိဳးေထာင္ေစျခင္း

မိခင္ ျဖစ္သူ က သား ျဖစ္သူ အား “ သား ရဲ႕ အိမ္မွာ တစ္ကယ္လို႕ မီးေလာင္မယ္ ဆိုလၽွင္ ဘာကို ယူၿပီး ထြက္ေျပးမလည္း ” လို႕ ေမးေလ႔ ရွိပါ တယ္...

ကေလး က ေရႊတို႕ ေငြတို႕ ေျဖမယ္ ဆိုရင္ မိခင္ က ေသျခာ စဥ္းစားဦး အဲ႔ဒီ ပစၥည္း က အေရာင္ မရွိဘူး အနံ မရွိဘူး လို႕ ေျပာပါတယ္....

သား ျဖစ္သူ က ပညာ ဉာဏ္ လို႕ေျဖတဲ႕ အထိ တျဖည္းျဖည္း လမ္းေၾကာင္း ေပးပါ တယ္...

ဉာဏ္ပညာ သာ အဓိက က်ေၾကာင္း ကေလး သိေစေအာင္ပါ သင္ျပေပးၾက ပါတယ္..

🔳စာအုပ္ေတြ အမ်ားႀကီး တင္ထားတဲ႕ “ လား ” မျဖစ္ေစလို

ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားဟာ ကေလးမ်ားကို ငယ္ငယ္ ကတည္းက စာဖတ္တတ္ေအာင္ သြန္သင္ေပး ၾကတယ္။ စာဖတ္ျခင္းဟာ အတုယူျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ ဖန္တီးျခင္း ႏွင္႔  အေမၽွာ္အျမင္ ရွိျခင္း တို႕က အဓိက ၾကတယ္ ယူဆ ထားၾကတယ္ ။

ဗဟုသုတ ႂကြယ္ၿပီး ဘာမွာ႔ မလုပ္တတ္သူ ကိုေတာ႕ စာအုပ္ ဝန္တင္တဲ႕ “ လား ” လို႕ စကားပံု နဲ႕ ခိုင္းႏႈိင္း ၾက ပါတယ္

🔳အမွား ၊ အမွန္ ကို စဥ္းစား ေတြးေခၚ ေစျခင္း

ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ေတြရဲ႕ စကားပံု တစ္ခုက “ ေတြးေခၚျခင္း ဆိုတာ သံသယ ႏွင္႕ အေျဖ တို႕ ပူးေပါင္းၿပီး ျဖစ္ေပၚ လာတာ ျဖစ္ပါတယ္..

ဘယ္သူ ေျပာတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ သံသယ အရင္ဝင္ ခိုင္းတယ္။ သံသယဝင္ မွာ႔ပဲ အေျဖမွန္ ထြက္တဲ႕ သေဘာသာျဖစ္ပါတယ္...(သံသယကေန အေျဖရွာနည္း)

ကိုယ္ တို႕ ဆီက “ နာခံ မွာ႔ လိမၼာမယ္ ” ဆိုတဲ႕ အယူအဆ နဲ႕ ကြဲလြဲ ေနပါတယ္ ...

“ ယေန႔ လူငယ္ ေနာင္ အခါ လူႀကီး ” ဆိုတဲ႕ စကား အတိုင္း ေနာင္အခါ မွာ ထြန္းလင္း ေတာက္ပလာမဲ႕ ၾကယ္ပြင္႔ေလးမ်ား ကို ထိန္းေက်ာင္း ျပဳျပင္ရာ မွာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစ မွာ ျဖစ္ပါတယ္..

Credit Dar Li
​Welcome{ ​HERE } ​GO


Monday, March 26, 2018 “ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ဓာတ္ေတာ္မ်ား ေလ့လာခ်က္”
*********************************

■  ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳျပီး၍ အေလာင္းေတာ္ကုိ မီးပူေဇာ္ေသာအခါ
ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ဓာတ္­ေတာ္မ်ား (၁၆) ျပည္ (တစ္တင္း) ကြ်င္းက်န္ခဲ့ပါသည္၊၊

(1) စြယ္ေတာ္ (၄) ဆူ၊
(2) ညွပ္ရုိးေတာ္ (၂) ဆူ၊
(3) ႏွဖူးသင္းက်စ္ေတာ္ (ႏွဖူး႐ုိး) (၁) ဆူ၊

စုစုေပါင္း (၇)ဆူသည္ မူလပကတိအတုိင္း က်န္ရစ္ခဲ့ပါသည္၊၊
ထုိ႔ေၾကာင့္ ပါဠိေ၀ါဟာရျဖင့္ “အသမၻိႏၶ ဓာတ္ေတာ္”ဟု ေခၚပါသည္၊၊
“အဝိပၸကိဏၰဓာတ္ေတာ္”ဟုလည္း ေခၚပါသည္၊၊

က်န္သည့္သြားေတာ္ အံသြားေတာ္မ်ားအပါအဝင္ အ႐ုိးေတာ္၊ အေရေတာ္ႏွင့္
ေသြးေတာ္၊ အသား­ေတာ္မ်ားသည္ မူလပုံစံပ်က္ယြင္းျပီး၊ အသြင္ေျပာင္းလ်က္
ကြ်င္းက်န္ခဲ့ပါသည္၊၊ မူလပုံစံေပ်ာက္ျပီး အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာျဖစ္ျပီး က်န္ရစ္ခဲ့သည့္
ဓာတ္ေတာ္မ်ားကုိ “ဝိပၸကိိဏၰဓာတ္ေတာ္”ဟု ေခၚပါသည္၊၊

ဓာတ္ေတာ္ (၁၆) ျပည္ထဲမွ (၁၄) ျပည္သည္ လူ႔ျပည္တြင္ တည္ရွိပါသည္၊၊
က်န္ (၂) ျပည္သည္ နဂါး­ျပည္၊ “ရာမရြာ”တြင္ “ဇယေသန-နဂါးမင္း”
သယ္ေဆာင္ယူျပီး ပူေဇာ္ထားပါသည္၊၊

မူလပုံစံမွေျပာင္းလဲျပီး က်န္ရစ္ခဲ့သည့္ဓာတ္မ်ားသည္
ပုံစံအရြယ္အစား (၃) မ်ဳိးကြဲျပီး၊ ဓာတ္ေတာ္မ်ားအျဖစ္ က်န္ရစ္ခဲ့ပါသည္၊၊

(1)  မုန္ညွင္းေစ့ပမာဏ ဓာတ္ေတာ္ (အေသးဆုံးအရြယ္)၊
(2)  ဆန္ၾကဳိးေစ့ပမာဏ ဓာတ္ေတာ္ (အလတ္စားအရြယ္)၊
(3)  ပဲေနာက္ေစ့အျခမ္းပမာဏ ဓာတ္ေတာ္ (အၾကီးစားအရြယ္) တုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္၊၊

ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ဓာတ္ေတာ္မ်ားသည္ အေရာင္မတူၾကပါ၊ ဓာတ္ေတာ္မ်ားသည္
အေရာင္ (၃) မ်ဳိး ကြဲျပားလွ်က္ ကြ်င္းက်န္ခဲ့ၾကပါသည္၊၊ အေရာင္မ်ားမွာ--

(1)  ေရႊေရာင္ (သုဝဏ ဝဏ)၊
(2)  ပုလဲေရာင္ (မုတၱသဒိသာ)၊
(3)  နီေသြးေသြးအေရာင္, ျမတ္ေလးပန္းအငုံေရာင္ (သုမန မကုလသဒိသာ) တုိ႔
ျဖစ္ၾကပါသည္၊၊


စြယ္ေတာ္ (၄) ဆူသည္ ပကတိအတုိင္းက်န္ရစ္ခဲ့သည့္ အထူးဓာတ္ေတာ္မ်ား
ျဖစ္ပါသည္၊၊ ယေန႔တုိင္ တည္ရွိဆဲျဖစ္ပါသည္၊၊ စြယ္ေတာ္ျမတ္(၂)ဆူသည္
လူ႔ျပည္တြင္တည္ရွိျပီး၊ က်န္စြယ္ေတာ္ (၂) ဆူမွ (၁) ဆူသည္ သိၾကားမင္းမွ
ေဆာင္ယူျပီး “တာဝတိ ံသာနတ္ျပည္”၊ “စူဠာမဏိေစတီ”တြင္ ဌာပနာ ထားပါသည္၊၊
က်န္ (၁) ဆူကိုမူ “ဇယ­ေသ­န­-နဂါးမင္း”မွေဆာင္ယူျပီး၊ နဂါးျပည္တြင္ ပူေဇာ္ထား
ပါသည္၊၊

“စြယ္ေတာ္(၄)ဆူႏွင့္ တည္ရာအရပ္”
-------------------------------------
(1) အထက္လက္ယာ (ညာဘက္အထက္) စြယ္ေတာ္ျမတ္သည္
တာဝတိ ံသာနတ္ျပည္တြင္ တည္ရွိပါသည္၊
(2) ေအာက္လက္ယာ (ညာဘက္ေအာက္) စြယ္ေတာ္ျမတ္သည္
နဂါးျပည္တြင္ တည္ရွိပါသည္၊၊
(3) အထက္လက္၀ဲ (ဘယ္ဘက္အထက္) စြယ္ေတာ္ျမတ္သည္
ဂႏၶာရတုိင္း (တ႐ုပ္ျပည္) တြင္ တည္ရွိပါသည္၊
(4) ေအာက္လက္ဝဲ (ဘယ္ဘက္ေအာက္) စြယ္ေတာ္ျမတ္သည္
ကလိဂၤတုိင္း၊ အိႏၵိယေတာင္ပုိင္းတြင္ တည္ရွိပါသည္၊၊

“ဘယ္ဘက္အထက္ပုိင္း စြယ္ေတာ္ျမတ္”
-------------------------------------------
သာသနာဝင္က်မ္းမ်ားအလိုအရ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ဘယ္ဘက္အထက္ပုိင္း
စြယ္ေတာ္ျမတ္သည္ “ဂႏၶာ­­ရတုိင္း”တြင္ တည္ရွိပါသည္၊၊ ဂႏၶာရတုိင္းသည္
အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ အေနာက္ ေျမာက္ဘက္၊ “ကက္ရွမီးယားႏုိင္ငံ”တြင္ တည္ရွိပါသည္။
အေနာက္ပါကစၥတန္ႏွင့္ နယ္ျခင္းစပ္ေနပါသည္၊ တူရကီ ႏုိင္ငံႏွင့္လည္း အလြန္
နီးပါသည္၊၊ “ဗုဒၶသာ­­သ­နိ­­က­­ပဌဝီ-ဝင္က်မ္း”အလုိအရ “ဂႏၶာရတုိင္း”သည္
“ကက္ရွမီးယား”­ႏွင့္ တစ္စပ္တည္း တည္ရွိသည္ဟု ဆုိပါသည္၊၊ ဆုိလုိသည္မွာ
ဂႏၶာရတုိင္းသည္ ကက္ရွမီယားႏုိင္ငံထဲတြင္ တည္ရွိသည္ဟု ျဖစ္ပါသည္၊၊

တ႐ုတ္ျပည္သည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏အေရွ႔ဘက္တြင္ တည္ရွိေသာေၾကာင့္
ဂႏၶာရတုိင္းသည္ တ႐ုတ္ျပည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိသာပါသည္၊၊ သုိ႔ေသာ္
ျမတ္စြာဘုရား၏စြယ္ေတာ္တစ္ဆူသည္ ဂႏၶာရတုိင္း၊ လက္ရွိ ကက္ရွမီးယားႏုိင္ငံမွ
တနည္းနည္းျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္ (စိန္႔တုိင္း) သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားဟန္ရွိပါသည္၊၊
ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ လက္ထက္ေတာ္က တ႐ုတ္ျပည္ကုိ “စိနရ႒=စိန္႔တုိင္း”ဟု
ေခၚပါသည္၊၊ ေၾကြထည္- လုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးၾကေသာေၾကာင့္ “စိနရ႒”ဟု
ေခၚျခင္းျဖစ္ပါသည္၊၊ (စိန=ရႊံ ႔၊ ေၾကြ)၊၊ ဂႏၶာ­ရ­တုိင္း­ႏွင့္ စိန­ရ႒တုိ႔သည္ သီးျခားစီ
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္ျပည္သည္ ယခင္က “စိနရဌ=စိန္႔တုိင္း” မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း
သုံးသပ္ႏုိင္ပါသည္၊၊

ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ အေလာင္းေတာ္ကို မီးပူေဇာ္စဥ္က ရဟႏၱာမေထရ္တပါးမွ
ဘယ္ဘက္အထက္ပုိင္း စြယ္ေတာ္ျမတ္ကုိ မီးပုံအတြင္းမွ ယူေတာ္မူျပီး၊ ဂႏၶာရတုိင္း၏
မင္း ထံသုိ႔ ကုိးကြယ္ရန္ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္၊၊ သမုိင္းမွတ္တမ္းတခ်ဳိ႔တြင္မူ တ႐ုတ္ျပည္
နယ္စပ္ “ေရွး­ေဟာင္း­ေစတီ­အပ်က္ၾကီးတစ္ဆူ”အထဲမွ ဘာသာစကား(၃)မ်ဳိးႏွင့္
ကမၺည္း­ထုိးထားသည့္ စြယ္ေတာ္အစစ္ကုိ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ားက ရရွိထားျခင္း
ျဖစ္သည္ဟု ဆုိပါသည္၊၊

“ဘယ္­ဘက္၊ ေအာက္ပုိင္းစြယ္ေတာ္ျမတ္”
---------------------------------------------
ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ အေလာင္းေတာ္ကို မီးပူေဇာ္စဥ္ “ရဟႏၱာ-အရွင္ေခမာ”မွ
မီးပုံအတြင္းမွ “ဘယ္ဘက္၊ ေအာက္ပုိင္းစြယ္ေတာ္ျမတ္”ကုိ တန္ခုိးေတာ္ျဖင့္
ေဆာင္ယူျပီး ကလိဂၤ­တုိင္း၊ “ျဗဟၼဒတၱမင္း”ထံသုိ႔ ကုိးကြယ္ရန္ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္၊၊ 

ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ “ဘယ္ဘက္၊ ေအာက္ပုိင္းစြယ္ေတာ္ျမတ္”သည္ မူလက
“ကလိဂၤတုိင္း”တြင္ တည္ရွိပါသည္၊၊ ကလိဂၤတုိင္းသည္ လက္ရွိ အိႏၵိယႏုိင္ငံ
ေတာင္ပုိင္း၊ ကမ္း႐ုိးတန္းေဒသ၊ “ဘုံေဘျမိ့ဳ”၏ အေရွ႕ဘက္တြင္ တည္ရွိပါသည္၊၊

 ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူအျပီး၊ ႏွစ္ေပါင္း (၆၃၀)ခန္႔ ၾကာေသာအခါ
“ကလိဂၤတုိင္း”ကုိ “ဂုဟသီ၀မင္း” အုပ္ခ်ဳပ္ပါသည္၊၊ ဗုဒၶဘာသာ အလြန္အားနည္း
သည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္၊၊ ဂုဟသီဝ မင္းၾကီးသည္ “စစ္ျဖစ္၍ က်ရွဳံးခဲ့လ်င္ စြယ္ေတာ္
ျမတ္ကုိ လွ်ဳိ႕ဝွက္ယူေဆာင္ျပီး၊ သီဟုိဠ္ကြ်န္း သုိ႔ ထြက္ေျပးရန္”­ သၼီးေတာ္ -
ေဟမမာလာ အား မွာၾကားထားပါသည္၊၊

“ေဟမမာလာမင္းသမီး”သည္ ၾကင္ယာေတာ္-ဒႏၱမင္းသားႏွင့္အတူ ခမည္းေတာ္
မင္းၾကီးမွာၾကားသည့္ အတုိင္း သီဟုိဠ္ကြ်န္းသုိ႔ စြယ္ေတာ္ျမတ္အား ဆံထုံးၾကားတြင္
ဝွက္ယူလာျပီး၊ “သီရိေမဃဝဏၰမင္း” အား ဆက္သခဲ့ပါသည္၊၊ ဤသုိ႔ေသာနည္းျဖင့္
ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ “ဘယ္ဘက္၊ ေအာက္ပုိင္းစြယ္ေတာ္ ျမတ္”သည္ သီဟုိဠ္ကြ်န္း
(သီရိလကၤာႏုိင္ငံ)သုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ျပီး၊ ယေန႔တုိင္ အမ်ားျပည္သူတုိ႔ ဖူးေမွ်ာ္
ၾကည္ညဳိႏုိင္ပါသည္၊၊

“ညာဘက္ညွပ္႐ုိးေတာ္”
-------------------------
ညွပ္႐ုိးေတာ္ (၂) ဆူမွ “ညာဘက္ညွပ္႐ုိးေတာ္”သည္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၊
“ထူပါရာမေစတီ”တြင္ ဌာပနာ ထားျပီး ယေန႔တုိင္ ေစတီေတာ္ကုိ ဖူးေမွ်ာ္ၾကည္ညဳိ
ႏုိင္ပါသည္၊၊ (B.C.2) ရာစုတြင္ သီရိလကၤာ ႏုိင္ငံသုိ႔ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ သာသနာ
ေတာ္ စတင္ေရာက္ရွိပါသည္၊၊ ပထမဆုံး သာသနာျပဳမင္း ျဖစ္ေသာ
“ေဒဝါနံပီယတိႆမင္း”သည္ ထူပါရာမေစတီကုိ တည္ျပီးေသာအခါ
“အရွင္မဟိႏၵမေထရ္”အား ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ဓာတ္ေတာ္အစစ္ရလုိေၾကာင္း
ေလ်ာက္ထားပါသည္၊၊

ရဟႏၱာျဖစ္ေတာ္မူေသာ “အရွင္မဟိႏၵ”သည္ တူေတာ္အရင္း ရဟႏၱာ-ကုိရင္သုမန
အား တာဝတိ ံသာ နတ္ျပည္၊ သိၾကားမင္းထံမွ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ဓာတ္ေတာ္
ပင့္ေဆာင္ရန္ ေစလႊတ္ခဲ့ပါသည္၊၊ “သုမန သာမေဏ”သည္ တာဝတိ ံသာနတ္ျပည္
သိၾကားမင္းထံၾကြျပီး ဓာတ္ေတာ္အလွဴခံေသာအခါ “သိၾကားမင္း”သည္
“ညာဘက္ညွပ္႐ုိးေတာ္”ကုိ လွဴဒါန္းလုိက္ပါသည္၊၊

အဘုိး-သီရိဓမၼာေသာကမင္းၾကီးထံမွ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ဓာတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္အတူ
“ညွပ္႐ုိးေတာ္”ကုိ “ေဒဝါနံ­ပီယတိႆမင္း”ထံ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္၊၊ မင္းၾကီးသည္
ညွပ္႐ုိးေတာ္ႏွင့္ အျခားေသာဓာတ္ေတာ္ မ်ားကုိ “ထူပါရာမေစတီ”ကုိ တည္ထား
ကုိးကြယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊၊

“ဘယ္ဘက္ညွပ္႐ုိးေတာ္”
---------------------------
ဓာတုဝင္က်မ္းမ်ားအလုိအရ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ က်န္ေသာ
“ဘယ္ဘက္ညွပ္ရုိးေတာ္”သည္ “ျဗဟၼ­ျပည္”တြင္ တည္ရွိသည္ဟု ေလ့လာရပါသည္၊၊
အခ်ဳိ႔က သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၊ “မဟိယဂၤဏ­ေစတီ”­တြင္ “ဘယ္ဘက္ ညွပ္႐ုိးေတာ္”
တည္ရွိသည္ဟု ဆုိၾကပါသည္၊ မမွန္ပါ၊၊ မဟိယဂၤဏေစတီတြင္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏
“လည္႐ုိးေတာ္”ကုိ ဌာပနာထားေၾကာင္း “မဟာဝံသက်မ္း” တြင္ “ဂီဝ႒ိ ံ” ဟု
အတိအက် ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္၊၊ ဂီဝါ-ပုဒ္သည္ “လည္ပင္း”ဟု
အဓိပၸါယ္ရပါသည္၊၊ “ဂီဝ႒ိ ံ”ဟု “မဟာဝံသက်မ္း”တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာေၾကာင့္
“လည္ပင္း႐ုိး”ကုိ ဌာပနာထားေၾကာင္း သိရပါသည္၊၊

ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ သီရိလကၤာသုိ႔ သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္က သုံးၾကိမ္တုိင္
ၾကြေတာ္မူခဲ့ပါသည္၊ အနာဂတ္အခ်ိန္ကာလတြင္ သာသနာေတာ္စည္ပင္ျပန္႔ပြားမည့္
ေဒသျဖစ္ေၾကာင္း သိျမင္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ စစ္တုိက္ေနေသာ ဘီလူးမ်ား၏
အလယ္ ေကာင္းကင္ထက္တြင္ ရပ္ေတာ္မူလ်က္ ဘီလူးမ်ားအား စစ္ေျပျငိမ္းေစ
ေတာ္မူျပီး၊ တရားေတာ္မ်ား ေဟာၾကားေတာ္ မူခဲ့ပါသည္၊၊

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ တရားေဟာ္ေတာ္မူသည့္ ပလႅင္ေတာ္ႏွင့္၊ ဆံေတာ္မ်ားကုိ
ဌာပနာျပီး၊ “မဟာသုမန-နတ္မင္း”မွ မဟိယဂၤဏေစတီကို တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း
ျဖစ္ပါသည္၊၊

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္စံအျပီး အေလာင္းေတာ္ကုိ ေတေဇာဓာတ္ေလာင္ကြ်မ္း
စဥ္ “ရဟႏၱာ သရဘူမေထရ္”မွ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ “လည္႐ုိးေတာ္”ကုိ မီးပုံအတြင္းမွ
တန္ခုိးေတာ္ျဖင့္ ေဆာင္ယူလာျပီး၊ “မဟိယဂၤဏေစတီ”အထဲတြင္ ထပ္မံထည့္သြင္း
ဌာပနာထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊၊

“ႏွဖူးသင္းက်စ္ေတာ္”
-----------------------
“နလာဋဓာတု၀ံသက်မ္း”အလိုအရ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ “ႏွဖူးသင္းက်စ္ေတာ္”ကုိ
သီရိလကၤာႏုိင္ငံ ေတာင္ပုိင္း၊ ေရာဟနေဒသတြင္ရွိေသာ “တိႆမဟာရာမ
ေစတီေတာ္”တြင္ ဌာပနာထားသည္ဟု ေလ့လာရပါသည္၊၊

ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ဓာတ္ေတာ္မ်ားအားလုံးကုိ သီရိဓမၼာေသာကမင္းၾကီးသည္
မူလဓာတ္ေပါင္းခ်ဳပ္ ေစတီေတာ္ၾကီးထဲမွ ထုပ္ေဆာင္ျပီး၊ အိႏၵိယတြင္ ေစတီေတာ္
ေပါင္း(၈၄၀၀၀)ႏွင့္၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံမွ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ေစတီေတာ္မ်ား
အထဲတြင္ ဌာပနာခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္၊၊

သီရိလကၤာႏုိင္ငံသုိ႔ သာသနာျပဳၾကြလာသည့္ “အရွင္မဟိႏၵ၊ သဃၤမိတၱာေထရီ”တုိ႔
သည္ သီရိဓမၼာေသာကမင္းၾကီး၏ သားေတာ္ႏွင့္ သၼီးေတာ္အရင္းျဖစ္ပါသည္၊၊
မင္းၾကီးသည္ သားေတာ္ႏွင့္ သၼီးေတာ္တုိ႔မွ တဆင့္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္ ဓာတ္ေတာ္
မ်ားကုိ ေနရာအႏွံ႔ေစတီေတာ္ၾကီးမ်ားအထဲတြင္ လွဴဒါန္း ဌာပနာျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊၊

သီရိလကၤာႏုိင္ငံသည္ သာသနာေတာ္စတင္ေရာက္သည့္အခ်ိန္မွစတင္ျပီး
ယေန႔တုိင္ သာသနာ အဆက္မျပတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ သမုိင္းက်မ္းမ်ားအတိအက်
က်န္ရွိျပီး၊ ေစတီေတာ္ၾကီးမ်ားမွာလည္း ဌာပနာထားသည့္ဓာတ္ေတာ္အမည္မ်ားႏွင့္
အတူ အခုိင္အမာသိရျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊၊

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စြယ္ေတာ္ေစတီမ်ား တည္ထားကုိးကြယ္ၾကပါသည္၊
ထုိေစတီေတာ္မ်ားတြင္ ဌာပနာသည့္ စြယ္ေတာ္မ်ားမွာ “သီရိလကၤာႏုိင္ငံစြယ္ေတာ္”
ႏွင့္ “တ႐ုပ္ျပည္စြယ္ေတာ္”တုိ႔မွ ပြားယူျပီး တည္ထားကုိးကြယ္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
“စြယ္ေတာ္ပြား”ဟု ေခၚၾကပါသည္၊၊

အႏွစ္ခ်ဳပ္သုံးသပ္လ်င္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ မပ်က္မစီးဘဲ မူလအတုိင္းတည္ရွိသည့္
ဓာတ္ေတာ္(၇)မ်ဳိး မွ “စြယ္ေတာ္တစ္ဆူ၊ ညွပ္ရုိးေတာ္တစ္ဆူ၊ ႏွဖူးသင္းက်စ္ေတာ္
တစ္ဆူ”တုိ႔သည္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္ ကိန္းဝပ္စံေတာ္မူလ်က္ရွိပါသည္၊၊
အျခားေသာ ဓာတ္ေတာ္ေျမာက္မ်ားစြာတုိ႔သည္လည္း သီရိလကၤာ ႏုိင္ငံတြင္
ကိန္းဝပ္စံပယ္ေတာ္မူလ်က္ရွိေၾကာင္း သမုိင္းက်မ္းအေထာက္အထား
အခုိင္အမာျဖင့္ သိရပါသည္၊၊

ပါဠိမွတ္တမ္းတင္ သမုိင္းက်မ္းအေထာက္အထားအတိအက်ျဖင့္
တန္ခုိးၾကီးေစတီေတာ္ၾကီးမ်ားကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္ ---

(1) စြယ္ေတာ္ (ကႏၵီျမ့ဳိ)၊

(2) ညွပ္႐ုိးေတာ္-ထူပါရာမေစတီ (အႏုရာဓပူရျမ့ဳိ)၊

(3) မဟာေဗာဓိပင္ (အႏုရာဓပူရျမ့ဳိ)၊

(4) ႏွဖူးသင္းက်စ္ေတာ္-တိႆမဟာရာမေစတီ
(ကုိလံဘုိေတာင္ပုိင္း၊ ေရာဟနေဒသ)၊

(5) လည္႐ုိးေတာ္-မဟိယဂၤဏေစတီ (မဟိယဂၤဏျမ့ဳိ)၊

(6) လင္းလြန္းပင္ေစတီ-ရာဇာရတနေစတီ (နာဂဒီပ၊ ဂ်ဖၹနာျမ့ဳိ)၊

(7) ကလ်ာဏီေစတီ (ကိုလံဘိုျမဳိ့)၊

(8) ေျခေတာ္ရာေတာင္ (စရီပါဒ)၊၊

ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အထင္ကရဓာတ္ေတာ္မ်ား တည္ရွိရာေနရာ(၈)ခုသုိ႔
ဗုဒၶဘာသာဝင္ သူေတာ္စဥ္မ်ား လာေရာက္ ဖူးေမွ်ာ္ၾကည္ညဳိသင့္လွပါသည္၊၊
အျခားေသာထူးျခားသည့္ ဆင္းတုေတာ္ၾကီးမ်ား၊ သမုိင္းဝင္ေနရာမ်ား၊ ဧရာမၾကီးမား
သည့္ ေစတီေတာ္ၾကီးမ်ားလည္း အလြန္မ်ားျပားစြာ တည္ရွိပါသည္၊၊ (၉)­ရက္ခန္႔
အခ်ိန္ယူဖူးေမွ်ာ္လ်င္ ေဖာ္ျပျပီးေနရာအားလုံးနီးပါး ျပည့္စုံႏုိင္ပါသည္၊၊

(သီရိလကၤာႏုိင္ငံ ဘုရားဖူးသူေတာ္စဥ္မ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားအတြက္
ယၡဳစာတမ္းငယ္ကုိ ေရးသား တင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊၊ အမွားေတြ႔ရွိလ်င္
အျပစ္မတင္ဘဲ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးၾကဖုိ႔ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ ပါသည္၊၊)

ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအဝင္ အျခားေသာႏုိင္ငံေပါင္းမ်ားစြာမွ ဘုရားဖူးမ်ားျဖင့္
ရာသီမျပတ္စည္ကားေနသည့္ အိႏၵိယ­သမုဒၵရာအတြင္းမွ ကြ်န္းငယ္ေလးတစ္ခု
ျဖစ္ေသာ လကၤာဒီပကြ်န္း၊ သီဟုိဠ္ကြ်န္း၊ တမၺပဏၰိ ကြ်န္းဟု အမည္အမ်ဳိးမ်ဳိးေခၚေသာ
သီရိလကၤာႏုိင္ငံသည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ သူေတာ္စဥ္မ်ားအတြက္ အထူး လာေရာက္
သင့္သည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးလွ်က္ စာတမ္းကိုအဆုံးသတ္လိုက္
ရပါသည္၊၊ က်န္းမာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ..၊၊       ၊၊

[က်မ္းကုိး/ ပါရာဇိက႑အ႒ကထာ၊ မဟာပရိနိဗၺာနသုတ္၊ ဒီဃနိကာယ္၊
ဗုဒၶဝံသပါဠိ၊ မဟာဝံသ၊ ထူပဝံသ၊ ဒီပဝံသ၊ နလာဋဓာတုဝံသ၊ ဓာတုဝံသ၊ ဒါဌာဝံသ၊
သမႏၱစကၡဳဒီပနီက်မ္း-ပံ-၂၉၆၊ ဗုဒၶသာ­သ­နိ­က­ပဌ၀ီဝင္က်မ္း -
ေတာင္ေပါက္ဆရာေတာ္၊ ဗုဒၶ၏ သီရိလကၤာခရီး-အရွင္ေကလာသ၊
ဓာတုဝိဘဇန­သုတ္၊ သီတဂူဆရာေတာ္၊၊

(ဓာတ္ေတာ္ေမြေတာ္ပုံမ်ားကုိ အျခားေနရာမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္)

Post မ်ားကိုစု​ေပါင္​း၍ထားပါသည္​။
CD-
Myo_n_t​Welcome{ ​HERE } ​GO​Welcome{ ​HERE } ​GO​Welcome{ ​HERE } ​GO​Welcome{ ​HERE } ​GO​Welcome{ ​HERE } ​GO​Welcome{ ​HERE } ​GO


RAM ဆိုတာ ဘာလဲ ????
*********************
Random Access Memory or RAM ဟာ ဒတ္စေတာ့ ပီစီမ်ား၊ လက္ပ္ေတာ့ပ္မ်ား၊ တက္ဘလက္မ်ား၊ စမတ္ဖုန္းမ်ားနဲ႔ ဂိမ္းစက္မ်ားအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုး အစိတ္အပိုင္း တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ သူသာ မပါရင္ အဲဒီ အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းမ်ားကို သံုးတဲ့ အခါမွာ အလြန္ ေႏွးေကြးေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ App မ်ား၊ ဂိမ္းမ်ားကို ဖြင့္လို႔ မရတဲ့အထိေတာင္ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

RAM ဟာ ဘာလဲလို႔ ေမးရင္ သင့္ ကြန္ျပဴတာ၊ စမတ္ဖုန္းက လက္ရွိနဲ႕ အနာဂတ္မွာ လိုအပ္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ခဏတာ သိမ္းေပးထားတဲ့ အလြန္လွ်င္ျမန္တဲ့ ကြန္ျပဴတာ မန္မိုရီ အမ်ိဳးအစား တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကာရွည္စြာ သိမ္းေပးထားတဲ့ Hard Drive လို Storage မ်ားနဲ႔ ကြဲျပားပါတယ္။

Short-Term Memory
RAM ဟာ System ရဲ႕ Short-Term Memory လို႔ အဓိပၸါယ္ဖြဲ႕ႏုိင္ပါတယ္။ သူက အေၾကာင္းအရာ အသစ္မ်ားကို လွ်င္ျမန္စြာ ေလ့လာသင္ယူႏုိင္ၿပီး သင့္ရဲ႕ ၀က္ဘ္ဘေရာက္စာ၊ သင္သံုးေနတဲ့ ဓါတ္ပံု တည္းျဖတ္တဲ့ ေဆာ့ဖ္၀ဲ ၊ သင္ ကစားေနတဲ့ ဂိမ္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို Load လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ အသံုးျပဳရာမွာ လွ်င္ျမန္ေစပါတယ္။ Hard Drive , Solid State Drive မ်ားမွာလို RAM မွာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြစရာ မလိုပါဘူး။ ဘေရာက္စာမွာ Tab အသစ္တစ္ခုဖြင့္တိုင္း၊ အလုပ္တစ္ခုလုပ္တိုင္း သက္ဆိုင္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သူက ျပသေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
RAM ဟာ သင့္ရဲ႕ စနစ္နဲ႔ နက္ရိႈင္းစြာ ဆက္သြယ္ထားတာေၾကာင့္ သူ႔ထံမွ ေဒတာမ်ားကို ေနရာတိုင္းကေန အလြန္ လွ်င္ျမန္စြာ ရယူႏုိင္ပါတယ္။ Short-Term Memory ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေဒတာမ်ားကို အၿမဲ သိမ္းေပးထားမွာ မဟုတ္ဘဲ အလုပ္အသစ္လုပ္တိုင္း ေဒတာ အသစ္မ်ားကို သိမ္းေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို ကြန္ျပဴတာ နယ္ပယ္မွာ Volatile လို႔ ေခၚၿပီး ပါ၀ါ ပိတ္လိုက္တာနဲ႔ သူမွတ္သားထားသမွ်ကို ဖယ္ရွားပစ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္မ်ားစြာကို လွ်င္ျမန္စြာ ျပဳလုပ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ သူက အေရးပါပါတယ္။
RAM အမ်ိဳးအစားမ်ား
RAM ဟာ မန္မိုရီလိုပဲ Term မ်ားစြာကို ျခံဳငံုထားၿပီး အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ DRAM (dynamic random access memory), SDRAM (synchronous dynamic random access memory) စသျဖင့္ မတူညီတဲ့ အေခၚအေ၀ၚမ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ အေခၚအေ၀ၚနဲ႔ အမ်ိဳးအစားမ်ား ကြဲျပားေနေပမယ့္ သူ႔ရဲ႕ အေျခခံ အလုပ္က တူညီပါတယ္။
အမ်ားဆံုး ေတြ႕ရတဲ့ RAM အမ်ိဳးအစားကေတာ့ DDR4 ျဖစ္ၿပီး အျခား စက္အေဟာင္းမ်ားမွာေတာ့ DDR2, DDR3 မ်ားကို အသံုးျပဳထားၾကပါတယ္။ ကိန္းဂဏန္း ပိုမိုႀကီးမားျခင္းဟာ ပိုမို လွ်င္ျမန္တဲ့ megahertz(MHz) အဆင့္ကို ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ Generation တစ္ခုခ်င္းစီမွာ Physical ပိုင္းအရ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလည္း ရွိပါတယ္။
ဗီဒီယို ဂိမ္း နယ္ပယ္မွာေတာ့ VRAM or Video RAM ကို အသံုးျပဳၾကပါတယ္။ VRAM ဟာ Graphic Chip အတြက္ မန္မိုရီ သို႔မဟုတ္ Graphics Card မွာ တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ Graphics DDR SDRAM သို႔မဟုတ္ မ်ားေသာအားျဖင့္ GDDR လို႔ ေခၚၾကပါတယ္။ ေခတ္ေပၚ Graphics Card မ်ားမွာ GDDR 5 ကို အသံုးျပဳၾကၿပီး အခ်ိဳ႕မွာေတာ့ GDDR5X ကို စံႏႈန္းအျဖစ္ သံုးထားၾကပါတယ္။ ေနာက္ထုတ္မယ့္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားမွာ GDDR6 လို႔ ေခၚဆိုၾကမွာပါ။
အခ်ိဳ႕ ဂရပ္ဖစ္ ကဒ္မ်ားမွာ High-Bandwidth-Memory (HBM , HBM2) လို႔ ေခၚတဲ့ မတူညီတဲ့ အမ်ိဳးအစားကို အသံုးျပဳထားၾကပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ေစ်းႏႈန္းႀကီးမားၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ အပိုင္းမွာ အားသာခ်က္ အခ်ိဳ႕ရွိၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ထုတ္လုပ္မႈ အပိုင္းမွာ အခက္အခဲမ်ား ရွိတဲ့အတြက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မသံုးၾကပါဘူး။
RAM ပမာဏ
အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္တဲ့အခါမွာ RAM ပမာဏကို အဓိက စဥ္းစားၾကပါတယ္။ RAM ပမာဏကို gigabytes or GB ျဖင့္ ေဖာ္ျပၾကၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ 1GB နဲ႔ 8GB အၾကားမွာ ရွိၾကပါတယ္။ RAM ပမာဏမ်ားေလ Multitasking ကို ပိုမို ေကာင္းစြာ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေလ ျဖစ္ပါတယ္။ CPU မွာလိုပဲ RAM ကိုလည္း Clock Speed ျဖင့္ တိုင္းတာၾကၿပီး သူက တစ္စကၠန္႔လွ်င္ ေဒတာ ပမာဏ ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားကို ကိုင္တြယ္ႏုိင္မလဲ ဆိုတာကို ထိန္းခ်ဳပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ RAM ရဲ႕ အျမန္ႏႈန္ းကို megabyetes per second ျဖင့္ တုိင္းတာၾကေပမယ့္ ေရာင္းခ်တဲ့ အခါမွာေတာ့ MHz ျဖင့္ ေဖာ္ျပၾကပါတယ္။
မ်ားေသာအားျဖင့္ DDR4 Memory ဟာ 2133MHz ၀န္းက်င္မွာ အလုပ္လုပ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 4000MHz အထိ အလုပ္လုပ္တဲ့ DDR4 အခ်ိဳ႕လည္း ရွိပါတယ္။ အဲဒီ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို DDR4-2133 လို အမည္မ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ၾကပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလမွာလည္း ရႈပ္ေထြးတဲ့ အမည္မ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးၾကပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ DDR4-2133 PC4-17000 မွာဆိုရင္ ၁၇၀၀၀ ဟာ ၂၁၃၃ ထက္ MHZ Speed ဟာ ၈ ေလာက္ ပိုမိုျမင့္မားတယ္လို႔ ဆိုလိုတာပါ။
ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ Channel မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ေခတ္ မန္္မိုရီ အမ်ားစုမွာ Dual-Channel မ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးထားၾကပါတယ္။ သူ႔မွာ အမ်ိဳးအစားနဲ႔ အျမန္ႏႈန္း တူညီတဲ့ RAM Stick ႏွစ္ခုကို ထည့္သြင္းထားၿပီး CPU’s Memory Controller ကို ပိုမို ပ့့ံပိုးေပးနုိင္တဲ့အတြက္ ပိုမို လွ်င္ျမန္ပါတယ္။ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ RAM မ်ားမွာ Channel ၃ ၊ ၄ ခု အထိပါလာၾကပါတယ္။ လက္ေတြ႕မွာေတာ့ ပိုမိုမ်ားျပားတဲ့ Channel မ်ားပါတဲ့ RAM မ်ားဟာ ေန႔စဥ္ ကြန္ျပဴတာ အသံုးျပဳမႈမ်ားမွာ ထူးျခားတဲ့ စြမ္းရည္မ်ား မရွိၾကပါဘူး။
RAM ဟာ ဘယ္ေလာက္ အေရးႀကီးသလဲ ?
RAM ဟာ သင့္ ဒတ္စေတာ့၊ တက္ဘလက္၊ စမတ္ဖုန္းမ်ားကို လွ်င္ျမန္စြာ အလုပ္လုပ္ေစဖို႔အတြက္ အလြန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ RAM ပမာဏမ်ားျခင္းနဲ႔ MHz ျမင့္မားတိုင္း သင့္ ကြန္ျပဴတာကို အလြန္လွ်င္ျမန္ေစတာ မဟုတ္ပါဘူး။
သင္ ျပဳလုပ္မယ့္ အလုပ္မ်ားကို ေကာင္းစြာ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္တဲ့ RAM ဟာ လံုေလာက္ပါတယ္။ စနစ္တစ္ခုလံုးရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမင့္မားေစဖို႔အတြက္ CPU နဲ႔ Graphics Card မ်ားကလည္း အေရးပါပါတယ္။ RAM ,CPU , Graphics Card မ်ားကို မွ်တစြာ တြဲဆက္ထားမွသာ စက္ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ဟာ လွ်င္ျမန္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Hard Drive မ်ားကို SSD မ်ားျဖင့္ အဆင့္ျမွင္ျခင္းဟာလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။
ခရက္​ဒစ္​​ေပးပါတယ္​ ©​ေဝယံ©

​Welcome{ ​HERE } ​GO​Welcome{ ​HERE } ​GO​Welcome{ ​HERE } ​GO​Welcome{ ​HERE } ​GO​Welcome{ ​HERE } ​GO​Welcome{ ​HERE } ​GO

................................
သူေတာ္ခ်င္းခ်င္း သတင္းေလြ႔ေလြ႔ ေပါင္းဖက္ေတြ႔...ဟူေသာျမန္မာစကားတို႔၏.ေ႐ွးစကားသည္..စိတ္သေဘာထား..ျမင့္ျမတ္သူအခ်င္းခ်င္း
ေပါင္းသင္းေနထိုင္တတ္ၾကသည္၊ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုး ႐ိုေသေလးစားတတ္သည္ဟူေသာအဓိပၸါယ္ကိုျပဆိုေပသည္။
ဤျပဆိုခ်က္သည္...ဣတိဝုတ္ပါဠိေတာ္ ဓာတုေသာသံသဒၵနသုတ္လာ..ရဟန္းတို႔သည္ သတၱဝါတို႔ႏွင့္(စိတ္သေဘာထား)အဇၥ်သယ ဓာတ္အားျဖင့္သာလ်င္.ႏွီးေႏွာၾကကုန္၏.၊ညီၫြတ္ၾကကုန္၏..ဟူေသာတရားေနာ္ႏွင့္ညီၫြတ္လွေပသည္..။
  ယင္းသေဘာတရားအရ..လူသားမ်ားသာမက နတ္ျဗဟၼာတို႔သည္လည္း မိမိတို႔ သေဘာက်ႏွစ္သက္၍ ေလ့လာေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တရားေတာ္သုတ္ေတာ္မ်ားကို ေလ့လာေဆာင္ရြက္သူတို႔ကို ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ၾကမည္..႐ိုေသေလးစားၾကမည္မွာ ဓမၼတာ သေဘာတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္းသိသာလွေပသည္။  
  ဤအခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေထာက္အထားအျဖစ္ အာဠာဝကနတ္စစ္သူႀကီးအေၾကာင္းကိုေဖာ္ျပပါအံ့။
  အာဠာဝီျပည္အနီး႐ွိေညာင္ပင္ျကီး၌.အာဠာဝ.ကနတ္ဘီလူးႀကီးေထိုင္သည္။နတ္ဘီလူးႀကီးသည္အလြန္ၾကမ္းတမ္းခက္ထန္.ေဒါသမာန္ႀကီးလွသည္..ဗုဒၶ႐ွင္ေတာ္ဘုရားသည္ယင္း..
အာဠဝကနတ္ဘီလူးကို.ေျခခြၽတ္ရန္ဘီလူး၏ ဘံုဗိမာန္သို႔ ႂကြေတာ္မူ၍ အာဠဝကဘီလူး၏..
ေနရာေပၚသို႔ သီတင္းသံုးစံေနေတာ္မူသည္၊ယင္းသို႔ႂကြေရာက္စံေနေနာ္မူသည္မွာ.အာဠဝက.ကနတ္သဘင္အစည္းအေဝး သြားေနခိုက္ျဖစ္ေပရ.အာဠဝကဘီလူး၏ ေမာင္းမမိႆ     ံ အျခံအရံတို႔သည္..ႂကြလာေတာ္မူသည့္ျမတ္စြာဘုရားအား႐ွိခိုးပူေဇာ္ၾကသည္၊ဝတ္ျပဳၾကသည္။
ယင္းသို႔ေသာအေျခအေနကိုနတ့သဘင္အစည္းအေဝးမွ..ျန္လာေသာအာဠာဝကက..ျမင္ေတြ႔ေသာအခါ မခံမရပ္ႏိုင္ ယမ္းပံုမီးက်ဟုန္းဟုန္းထလ်က္.ေဒါသအႀကီးအက်ယ္ျဖစ္၍..လက္နက္မ်ိဴ းစံုသံုးစြဲကာတိုက္ခိုက္သည္။ျမတ္စြာဘုရားအားမထိခိုက္ဘဲ  ဖူးေျမာ္ပူေဇာ္သကဲ့သို႔သာျဖစ္ေလသည္။
အာဠဝကဘီလူးသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား အၾကမ္းနည္းျဖင့္တိုက္ခိုက္မရေသာအခါ..အႏုနည္းျဖင့္တိုက္ခိုက္မည္ဟုဆံုးျဖတ္ၿပီး ျမတ္စြာဘုရားအား.ခက္ခဲေသာပုစၦာ ၁၃ ခ်က္ကိုေမးသည္...အမွန္ကိုေျဖႏိုင္လ်င္..ေျဖ...မေျဖႏိုင္လ်င္ အ႐ူး  အေသ ႏွစ္ေထြေသာအျပစ္ကိုခံရမည္..ဟုလည္းၿခိမ္းေျခာက္သည္။
အာဠဝက ေမးေလ်ာက္သည့္ ပုစၦာ ၁၃ခ်က္တို႔မွာ...
၁။ ဤ ကမၻာေလာက၌ ေယာက်ာ္း၏ ျမတ္ေသာဥစၥာကားအဘယ္နည္း။
၂။ ေကာင္းေသာအေလ့အက်င့္တို႔တြင္ အဘယ္ေကာင္းေသာအေလ့အက်င့္သည္ ခ်မ္းသာကိုေဆာင္သနည္း။
၃။အရသာတို႔တြင္ အဘယ္အရသာသည္ ...
   အလြန္႔အလြန္ ခ်ိဴ ၿမိန္ေသာအရသာ ျဖစ္သ..
   နည္း။
၄။ အသက္ေမြးမႈတို႔တြင္ အဘယ္သို႔ေသာ....
   အသက္ေမြးမႈကို ျမတ္ေသာ အသက္ေမြးမႈ
   ဟု ဆိုသနည္း။
၅။ အဘယ္ျဖင့္ သံသရာဝဲျသဃကို ကူးေျမာက္
   ႏိုင္သနည္း။
၆။ အဘယ္ျဖင့္ သံသရာပင္လယ္ကိုကူး....
    ေျမာက္ႏိုင္သနညိး။
၇။ အဘယ္ျဖင့္ ဆင္းရဲျခင္းကို လြန္ေျမာက္ႏိုင္.
   သနည္း။
၈။ အဘယ္ျဖင့္ ထက္ဝန္းက်င္ စင္ၾကယ္ႏိုင္..
   သနည္း။
၉။ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဥစၥာပစၥည္းကို
   ရႏိုင္သနည္း။
၁၀။ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ပညာကို ရႏိုင္
     သနည္း။
၁၁။ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေက်ာ္ေစာထင္
      ႐ွားျခင္းသို႔ေရာက္ႏိုင္သနည္းယ
၁၂။ အဘယ္အေၾကာင္းျဖင့္ မိတ္ေဆြကိုဖြဲ႔ႏိုင္..
    သနည္း။
၁၃။ အဘယ္အေၾကာင္းျဖင့္ ေနာင္ဘဝ၌.မစိုး
      ရိမ္ရသနည္း။...
ဟူသည္တို႔ ျဖစ္ေပသည္ ။...
​Welcome{ ​HERE } ​GO​Welcome{ ​HERE } ​GO​Welcome{ ​HERE } ​GO​Welcome{ ​HERE } ​GO​Welcome{ ​HERE } ​GO​Welcome{ ​HERE } ​GO


ဟင္​းရည္​ခ်က္​နည္​း
====================

.ၾကက္​႐ိုး.၅၀သားခန္​႔ ကို ​ေရသန္​႔ ၄လီတာကိုဆူ​ေအာင္​တည္​ၿပီးျပဳတ္​ပါ။အရသာအျဖစ္​ ..ဆား ထမင္​းစားဇြန္​ ..ၾကက္​သားမႉန္​႔ ထမင္​းစားဇြန္​းတဇြန္​.ခြဲ
ၾကက္​သြန္​ျဖဴ...၅မႊာ
ဂ်င္​း လက္​မခန္​႔တစ္​တံုး
စသည္​တို႔ထည္​့ၿပီး ၾကက္​ရိုးႏူးသည္​ထိျပဳတ္​ၿပီး ရ႐ွိလာ​ေသာအခ်ိဳရည္​ကို..မိမိႏွစ္​သက္​ရာ..ၾကာဇံ+ အသားငါးမ်ားႏွင္​့အသီးအရြက္​မ်ားထည္​့ျပဳတ္​ၿပီးသံုး​ေဆာင္​ႏိုင္​ပါတယ္​႐ွင္​့ ခ်ဥ္​စပ္​အရသာႀကိဳက္​ပါက ယိုးဒယား တုတ္​ယမ္​းအႏွစ္​ ပုလင္​းကိုအသံုးၿပီး ထမင္​းစားဇြန္​း၂ဇြန္​းခန္​႔ထည္​့ၿပီး ခ်က္​စားလို႔ရပါတယ္​႐ွင္​။

အခ်ဥ္​ရည္​လုပ္​နည္​း
============
ၾကက္​သြန္​ျဖဴ..+င႐ုပ္​သီးစိမ္​း တို႔ကို​ေရာႀကိတ္​ၿပီး သၾကား +ငံျပာရည္​+သံပုရာရည္​တို႔ျဖင္​့​ေရာ​ေဖ်ာ္​ၿပီးနံနံပင္​အနည္​းငယ္​ညႇပ္​ထည္​့ကာသံုး​ေဆာင္​ႏိုင္​ပါၿပီး႐ွင္​။

ခရက္​ဒစ္​Thida Lay Lay


​Welcome{ ​HERE } ​GO​Welcome{ ​HERE } ​GO​Welcome{ ​HERE } ​GO​Welcome{ ​HERE } ​GO​Welcome{ ​HERE } ​GO​Welcome{ ​HERE } ​GO

Saturday, March 24, 2018
ျမန္​မာျပည္​လိပ္​စာျဖင္​့ Paypal အ​ေကာင္​့ဖြင္​့နည္​း

Myanmar IP Address ျဖင္႔ PayPal အေကာင္႔အား (၁၀) မိနစ္အတြင္း အလြယ္တကူ၍ Online Payment/ Online Shopping/ Online Business မ်ားအား ျပဳလုပ္နည္း။ ယခုေဖာ္ျပမည္႔ နည္းလမး္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ PayPal အေကာင္႔ျပဳလုပ္၍ ေငြေပးေခ်ျခင္း(Online Payment) ၊ ေငြလက္ခံျခင္း (Get Paid), အြန္လိုင္းတြင္ေငြရွာျခင္း (Online Business)၊ အြန္လိုင္းတြင္ ေစ်းေရာင္းေစ်း၀ယ္ျပဳလုပ္ျခင္း (Online Shopping)၊ အြန္လိုင္းမွတဆင္႔ အလူေငြမ်ား ထည္႔၀င္းျခင္း (Online Donation) စသည္႔ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ လြတ္လပ္လြယ္ကူစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။
ယခုေဖာ္ျပမည္႔ 
နည္းလမ္အား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မည္သည္႔ အင္တာနက္လိုင္းျဖင္႔ မဆို အသံုးျပဳ၍ ရပါသည္။ ျပည္တြင္း အင္တာနက္လိုင္းမ်ိဳးစံုျဖင္႔ စမ္းသပ္ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ PayPal တြင္ အေကာင္႔အမ်ိဳးအစား ၃ မ်ိဳးရိွပါသည္။ 1. Personal Account - အင္တာနက္ေပၚတြင္ ေငြသံုးရန္၊ Personal payment မ်ားအား လက္ခံရန္အတြက္ သီးသန္႔ရည္ရြယ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 2. Premier Account - အင္တာနက္ေပၚတြင္ ေငြသံုးရန္၊ Online Business လုပ္ငန္းမ်ားမွ ေငြလက္ခံရန္ Individual အတြက္ ရည္ရြယ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 3. Business Account – Company မ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ ေငြပမာဏ မ်ားမ်ား လက္ခံႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယခုေဖာ္ျပမည္႔ နည္းလမ္းသည္ Premier Account ျပဳလုပ္နည္း ျဖစ္ပါသည္။ လူၾကီးမင္းအေနျဖင္႔ PayPal - Premier Account ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖင္႔ Online ေပၚတြင္ ေငြသံုးႏိုင္သည္႔အျပင္ Online မွတဆင္႔လဲ ေငြလက္ခံႏိုင္ပါသည္။ Online Business မ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ PayPal Button၊ Shopping Cart စနစ္မ်ားအား မိမိတို႔၏ Website မ်ား အသံုးျပဳႏိုင္၍ ေငြလက္ခံႏိုင္ပါသည္။ လူၾကီးမင္းတို႔အေနျဖင္႔ Paypal ျဖင္႔ လက္ခံထားေသာ ေငြမ်ားကို ေငြျပန္လည္ထုတ္ယူလိုပါက www.shwemoney.com သို႔ ဆက္သြယ္၍ ေငြထုတ္ႏိုင္ပါသည္။ PayPal အေကာင္႔ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား။ 1. Email address တစ္ခု (Paypal တစ္ခါမွ မေဆာက္ဖူးေသးေသာ၊ Paypal ျဖင္႔ တစ္ခါမွ link မခ်ိတ္ဖူးေသာ Email အသစ္ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။) 2. ShweMoney Virtual VISA Card တစ္ခု (Paypal ႏွင္႔ Link မခ်ိတ္ဖူးေသာ၊ Paypal တြင္ တစ္ခါမွ မသံုးဖူးေသးေသာ Card အသစ္ ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။) (Note : ShweMoney Virtual VISA Card အား www.shwemoney.com တြင္ အလြယ္တကူ ေလွ်ာက္ထားရရိွႏိုင္ပါသည္။) ယခုေဖာ္ျပမည္႔ နည္းလမ္းအား အသံုးျပဳ၍ Myanmar IP ျဖင္႔ Paypal အေကာင္႔ျပဳလုပ္ထားသူမ်ားသည္ Online တြင္ ေငြသံုးရာတြင္ Paypal ထဲသို႔ ေငြၾကိဳထည္႔ထားစရာ မလိုအပ္ပါ။ ShweMoney Virtual VISA Card ျဖင္႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားရန္သာ လိုအပ္ပါသည္။ Paypal မွတဆင္႔ Online ေငြအသံုးျပဳမႈ မွန္သမွ်ကို Virtual VISA Card ထဲမွ အလိုအေလ်ာက္ ႏုတ္ယူသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင္႔ အေၾကာင္းတခုခုေၾကာင္႔ PayPal Limited ျဖစ္သြားပါက PayPal ထဲသို႔ ေငြၾကိဳထည္႔ထားစရာ မလိုသျဖင္႔ ေငြဆံုးရႈံးမႈ ရိွမည္ မဟုတ္ပါ။ ၁။ www.paypal.pl သြားေရာက္ပါ။ Poland ႏိုင္ငံ Payal စနစ္ ျဖစ္ရပါမည္။ Sign Up ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ညာဖက္အေပၚ ေထာင္႔စြန္းရိွ အျပာေရာင္ Button အား ႏိွပ္ပါ။ 


အထက္ပါ ပံုအား ေလ႔လာၾကည္႔ရႈပါက Poland Address လိပ္စာအား ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႔ျမင္ရပါလိမ္႔မည္။ Address – 77 Dunn Rd City – Poland State – ME Postal code – 04274 - Poland Country ဖုန္းနံပါတ္ code သည္ +48 (0048) ျဖစ္ပါသည္။ ဖုန္းနံပါတ္အေရအတြက္ (9) လံုး ရိွပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ အထက္ပါ ပံုအား ေလ႔လာ၍ ဖုန္းနံပါတ္ထည္႔သြင္းရာ၌ 0048207998xxx ဟုထည္႔သြင္းရပါမည္။ Example ... 0048207998775 . ၉။ အခ်က္အလက္မ်ား ျပည္႔စံုျပီးပါက PayPal အေကာင္႔အား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ႏိုင္ျပီ ျဖစ္ပါသည္။ PayPal တြင္ လူၾကီးမင္း၏အခ်က္အလက္အားထည္႔သြင္းေပးပါ။ လိပ္စာႏွင္႔ ဖုန္းနံပါတ္ကို အထက္ပါရွာေဖြခဲ႔သည္႔အတိုင္း ထည္႔သြင္းေပးရပါမည္။ ထုိ႔ေနာက္ “Agree and Create Account” Button အား ႏိွပ္ေပးပါ။ 


၂၇။ ဤအဆင္႔ျပီးစီးပါက Account Overview အား ျပန္သြားရန္ “Go to Account Overview Page” အား ႏိွပ္ေပးပါ။ ၂၈။ လူၾကီးမင္း Virtual VISA Card ၏ Statement သို႔ Paypal မွ 4-digits code တစ္ခုပို႔ေပးပါလိမ္႔မည္။ ထို PayPal code သည္ လူၾကီးမင္း၏ VISA card statement တြင္ PP*1234 ပံုစံျဖင္႔ ေဖာ္ျပပါလိမ္႔မည္။ ၂၉။ ထို PayPal code အား လူၾကီးမင္း၏ Card Statement ရရိွရန္အတြက္ အနည္းဆံုး ၂ ရက္၊ ၃ ရက္ခန္႔ ေစာင္႔စားရပါလိမ္႔မည္။ စေန၊ တနဂၤေႏြ စသည္႔ ရံုးပိတ္ရက္ခံေသာ ေန႔မ်ားတြင္း ၄ ရက္၊ ၅ ရက္ခန္႔ ၾကာႏိုင္ပါသည္။ ၃၀။ Myanmar ႏိုင္ငံ IP ျဖင္႔ PayPal အေကာင္႔ျပဳလုပ္ျခင္းအား ယခုအဆင္႔အထိ ျပီးစီးပါက Complete Verify မျဖစ္ေသးေသာ္လည္း Paypal စတင္ အသံုးျပဳႏိုင္ျပီ ျဖစ္ပါသည္။ ၃၁။ ယခုအဆင္႔ထိ ျပီးစီးျပီးပါက Online Website မ်ားတြင္ ေငြေပးေခ်ျခင္း၊ Online Shopping ျပဳလုပ္ျခင္း၊ Online Donation ျပဳလုပ္ျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားအား အသံုးျပဳႏိုင္ေနျပီ ျဖစ္ပါသည္။ ၃၂။ အထက္ပါ Online Website မ်ားတြင္ ေငြသံုးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ PayPal Balance ထဲသို႔ ေငြၾကိဳထည္႔ထားစရာ မလိုအပ္ပါ။ ၃၃။ လူၾကီးမင္းအေနျဖင္႔ Virtual VISA Card ျဖင္႔ ခ်ိတ္ဆက္ျပီး ျဖစ္ပါ၍ လူၾကီးမင္း၏ Card အတြင္းမွ ေငြအား PayPal မွ အလိုအေလာက္ ႏုတ္ယူသြားပါလိမ္႔မည္။ ၃၄။ ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ လူၾကီးမင္း၏ Virtual Visa Card အတြင္းတြင္ ေငြလံုေလာက္စြာ ရိွရပါမည္။ အနည္းဆံုး မိမိအသံုးျပဳလိုေသာ ေငြထက္ $2 USD ေလာက္ ပိုရိွေနဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ဥပမာ- လူၾကီးမင္း PayPal ျဖင္႔ အသံုးျပဳေသာ ေငြပမာဏသည္ $80 ဆိုပါက Virtual VISA Card အတြင္းတြင္ အနည္းဆံုး $82 USD ေလာက္ ရိွရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ၃၅။ သို႔ေသာ္ Paypal အေကာင္႔အခ်င္းခ်င္း ေငြလႊဲျခင္း (Send Money) လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင္႔ Online မွ ေငြလက္ခံျခင္း (Receive Money) လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္၍ မရေသးပါ။ ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္လိုပါက ဆက္လက္၍ Complete Verify ဆက္လုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ၃၆။ ထို Complete Verify ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ လူၾကီးမင္း၏ ShweMoney Virtual VISA Card Statement အား www.shwemoney.com သို႔ ဆက္သြယ္၍ Check Statement ျပဳလုပ္ပါ။ Check Statement ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ www.shwemoney.com/check-statement တြင္ သြားေရာက္၍ Statement Request ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ၃၇။ သတိျပဳရန္မွာ - Paypal code သည္ လူၾကီးမင္း၏ Card Statement အတြင္းသို႔ အနည္းဆံုး ၂-၃ ရက္ေစာင္႔ျပီးမွ ေရာက္ရိွလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၃၈။ ShweMoney Virtual VISA Card ၀န္ေဆာင္မႈမွ လူၾကီးမင္း၏ Card Statement အား Email ျဖင္႔ ေပးပို႔ေပးပါလိမ္႔မည္။ ထို Statement တြင္ PayPal Code ပါလာပါလိမ္႔မည္။ ၃၉။ လူၾကီးမင္းအေနျဖင္႔ PayPal Code ရရိွျပီးပါက လူၾကီးမင္း၏ PayPal အေကာင္႔ထဲသို႔ Login ၀င္ပါ။ ၄၀။ ထုိ႔ေနာက္ ညာဖက္ေထာင္႔ရိွ “Confirm my credit card” အား ႏိွပ္ေပးပါ။ 
ခရက္​ဒစ္​-​ေမာင္​​ေရႊ႐ိုး
​Welcome{ ​HERE } ​GO

#copy #crd

Facebook သံုးသူတိုင္း မရွိမျဖစ္ ေဆာင္ထားသင့္တ့ဲ Friend 4U ေဆာ့ဝဲေလး 2MB ထဲပါ

Facebook သံုးသူတိုင္း မရွိမျဖစ္ ေဆာင္ထားသင့္ပါတယ္။

ဒီေဆာ့ဝဲေလးမွာ အသံုးျပဳနိုင္တာေတြကေတာ့...
၁။ Fb မွာ မိမိကို Like အျမဲေပးေနတ့ဲ သူေတြက ဘယ္သူေတြလဲ Like လံုးဝမေပးတ့ဲ သူေတြက ဘယ္သူေတြလဲဆိုတာ ျကည့္နိုင္ပါတယ္ Like မေပးတ့ဲသူေတြကိုလည္း သူငယ္ခ်င္းအဆင့္ကေန ျဖဳတ္နိုင္ပါတယ္။
၂။ ျပီးေတာ့  ေလာ့က်ေနတ့ဲ အေကာင့္ေတြ ဖ်က္သြားတ့ဲ အေကာင့္ေတြကို ျကည့္နိုင္ျပီး အကုန္ျဖဳတ္ပစ္လို႕ရပတယ္။
၃။ သူငယ္ခ်င္းေတြရဲ႕ Gmail နဲ႔ ေမြးေန႔ေတြ ဖုန္းနံပါတ္ေတြကို ျကည့္နိုင္ပါတယ္။
၄။ မိမိ Fb ထဲက သူငယ္ခ်င္းေတြ အားလံုးကို Unfriend ျပဳလုပ္နိုင္ပါတယ္

နည္းလမ္းအစံုပါဝင္တာမို႔ fb သံုးသူတိုင္း မရွိမျဖစ္ေဆာင္ထားျကဖို႔ တိုက္တြန္းအပ္ပါတယ္။

ေအာက္ကလင့္မွာေဒါင္းယူပါ 2MB ထဲပါ...

ဒါက Play Store လင့္ပါ 👉👉 http://bit.ly/Friend4UApk

Play Store မရသူမ်ား ဒီမွာေဒါင္းပါ 👉👉http://skamaker.com/9c9e
အသံုးလိုရင္ Share သြားပါ...

,

Download blog apk


အဆင္ေျပပါေစမိတ္ေဆြ မဂၤလာပါ မိတ္ေဆြမ်ားကိုႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ

သုတရသနည္းပညာေဆာ့၀ဲအားေဒါင္းယူရန္-download Apk-ဆိုတဲ့ပံုေလးကိုႏိွပ္ၿပီးေဒါင္းႏိူင္ပါတယ္ -၀ါသနာတူေဘာ္ဒါမ်ားကိုႀကိဳဆိုပါတယ္

က်ြန္ေတာ့္APKေလးကိုေဒါင္းေလာ့လုပ္ၿပီးအားေပးၾကပါဦးေနာ္

iOS

data lable="ios"

Business

လည္ပတ္ရန္ေနရာေလး

နည္းပညာႏွင့္ပတ္သက္ေသာစာအုပ္မ်ားကိုေဒါင္းယူႏိူင္ပါသည္

Sponsor

Contact Form

Name

Email *

Message *

Facebook ဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ား

အသစ္တင္သမွ်ေမလ္းကရေစရန္ေမလ္းလိပ္စာခ်န္ခဲ့ေပးပါ

,

မူပိုင္-စိုးမိုးေအာင္ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစတင္၍ဝါသနာအရေရးသားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ျပန္လည္ေရးသားခဲ့ပါသည္ . Powered by Blogger.

,

Ads

,

Ads

Total Pageviews

Post Top Ad

Post Top Ad

ေၾကာ္ျငာေလးတခ်က္ကလစ္ေပးပါေနာ္

Breaking

Technology

3/Tech/feat-grid

Facebook မွလည္းဖတ္႐ႈ႕ႏိူင္ပါတယ္

Random Posts

Recent Posts

ယေန႔ေငြေေျကးေဈးကြက္

Extra Ads

ေျကာ္ျငာထည့္သြင္းရန္

Followers

,


လာေရာက္လည္ပတ္သူအေပါင္းစိတ္ခ်မ္းသာကိုယ္က်န္းမာရွိၾကပါေစ

ဘေလာ့နည္းပညာမ်ားေလ့လာရန္

Create your own banner at mybannermaker.com!

Follow Me

မိတ္ေဆြတို႔ရဲ႕စကားသံမ်ား

အားေပးမႈကိုမွတ္တမ္းတင္ထားပါတယ္ခင္ဗ်ာ

Sports

3/Sports/col-left

Recent Comments

Technology

3/Technology/col-right

Box

ေန႔တိုင္းလာလည္ဖို႔ဖိတ္ေခၚပါတယ္ ရွာေဖြေတြ႕ရိွသမွ်ေလးေတြ, သတင္း, သုတ, ရသ, နည္းပညာမ်ားကိုတင္ဆက္ေပးသြားပါ့မယ္ အားေပးမႈကိုအထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရိွပါတယ္

Popular Posts

slider