Thursday, December 06, 2018

   

☸ဧတဒဂ္ဘြဲ႕ရ ရဟႏၲာမေထရ္(၄၁)ပါး☸

(၁)အရွင္အညာသိေကာ႑ည= 
ရတၱညဴ-ဝါရင့္ျခင္း။
(၂)အရွင္သာရိပုတၱ= 
မဟာပညပတၱ-ဉာဏ္ပညာႀကီးမားျခင္း။
(၃)အရွင္ေမာဂၢလာန=
ဣဒၶိမႏၱ-တန္ခိုးဣဒၶိပါဒ္ႀကီးမားျခင္း။
(၄)အရွင္မဟာကႆပ=
ဓုတဝါဒါန- ဓုတင္ေဆာင္ျခင္း။
(၅)အရွင္အႏု႐ုဒၶ= 
ဒိဗၺစကၡဳက- ဒိဗၺစကၡဳ(နတ္မ်က္စိ)အဘိညာဥ္အရာ။
(၆)အရွင္ဘဒၵိယ= 
ဥစၥာကုလိက-အမ်ိဳးျမတ္ျခင္း။
(၇)အရွင္လကု႑ကဘဒၵိယ= 
မဥၨဳႆရ-အသံသာယာျခင္း။
(၈)အရွင္ပိေ႑ာလဘာရဒြါဇ= 
သီဟနာဒ-ရဲတင္းေသာစကားဆိုျခင္း။
(၉)အရွင္မႏၲာနိပုတၱပုဏၰ= 
ဓမၼကထိက-တရားေဟာအရာ။
(၁၀)အရွင္ကစၥာန= 
ဝိဘဇႏၲ-အက်ဥ္းကိုအက်ယ္ခ်ဲ့ထြင္ေဟာျခင္း။
(၁၁)အရွင္စူဠပႏၴက= 
အဘိနိမၼိနႏၲ-မေနာမယအဘိညာဥ္ရျခင္း။ 
ေစေတာဝိဝ႗ကုသလာန-႐ူပစ်ာန္မွထ၍ရဟႏၲာျဖစ္ျခင္း။
(၁၂)အရွင္မဟာပႏၴက= 
သညာဝိဝ႗ကုသလာန-အ႐ူပစ်ာန္မွထ၍ရဟႏၲာျဖစ္ျခင္း။
(၁၃)အရွင္သုဘူတိ= 
အရဏဝိဟာရီ-အျပစ္မရွိေသာေနျခင္း။
ဒကၡိေဏန-ျမတ္ေသာအလႉခံျခင္း။
(၁၄)အရွင္ခဒိရဝနိယေရဝတ=
အာရညက-ေတာရေဆာက္တည္ျခင္း။
(၁၅)အရွင္ကခၤါေရဝတ=
စ်ာယီ-စ်ာန္ဝင္စားျခင္း။
(၁၆)အရွင္ေသာဏေကာဠိဝိသ=
အာရဒၶဝီရိယ-လုလႅဝီရိယႀကီးမားျခင္း။
(၁၇)အရွင္ေသာဏကုဋိကဏၰ=
ကလ်ာဏဝါကၠရဏာ-အေဟာအေျပာေကာင္းျခင္း။
(၁၈)အရွင္သီဝလိ=
လာဘီ-လာဘ္ေပါမ်ားျခင္း။
(၁၉)အရွင္ဝကၠလိ=
သဒၶါဓိမုတၱ-သဒၶါတရားလြန္ကဲျခင္း။
(၂၀)အရွင္ရာဟုလ=
သိကၡာကာမ-သိကၡာသံုးပါးက်င့္ေဆာင္ျခင္း
(၂၁)အရွင္ရ႒ပါလ=
သဒၵါပဗၺဇၨိတ-သဒၶါ၍ရဟန္းျပဳျခင္း။
(၂၂)အရွင္ကု႑ဓာန=
ပဌမသလာကဂါဟက-စာေရးတံမဲပဌမရယူျခင္း။
(၂၃)အရွင္ဝဂႌသ=
ပဋိဘာနဝႏၲ-ဖြဲ႕ဆိုသီကုံးမႈ၌ဉာဏ္ပဋိဘာန္ရွိျခင္း။
(၂၄)အရွင္ဥပေသန=
သမႏၲပါသာဒိက-ၾကည္ညိဳဖြယ္ရာေဆာင္ျခင္း။
(၂၅)အရွင္ဒဗၺ=
ေသနာသနပါပက-သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ အိပ္ရာေနရာခ်ထားျခင္း။
(၂၆)အရွင္ပိလိႏၵဝစၧ=
ေဒဝတာနံပိယမနာပ-နတ္တို႔ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္း။
(၂၇)အရွင္ဒါ႐ုစိရိယ=
ခိပၸါဘိည-(မဂ္ဖိုလ္ကို)လွ်င္ျမန္စြာထိုးထြင္းသိျခင္း။
(၂၈)အရွင္ကုမာရကႆပ=
စိတၱကထိက-ဆန္းၾကယ္ေသာတရားစကားေဟာေျပာျခင္း။
(၂၉)အရွင္မဟာေကာ႒ိတ=
ပဋိသမၻိဒါပတၱ-ပဋိသမ႓ိဒါေလးပါးရျခင္း။
(၃၀)အရွင္အာနႏၵ=
ဗဟုႆုတ-အၾကားအျမင္မ်ားျခင္း။
သတိမႏၲ-သတိေကာင္းျခင္း။ဂတိမႏၲ-ဉာဏ္ေကာင္းျခင္း။
ဓိတိမႏၲ-လုလႅႀကီးျခင္း။ဥပ႒ာပက-ျမတ္စြာဘုရားကိုျပဳစုလုပ္ေႂကြးျခင္း။
(၃၁)အရွင္ဥ႐ုေဝလကႆပ=
မဟာပရိသ-ပရိသတ္အျခံအရံမ်ားျခင္း။
(၃၂)အရွင္ကာဠဳဒါယီ=
ကုလပၸသာဒ-ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္တို႔ကိုၾကည္ညိဳေစျခင္း။
(၃၃)အရွင္ဗာကုလ=
အပၸါဗာဓ-အနာေရာဂါကင္းရွင္းျခင္း။
(၃၄)အရွင္ေသာဘိတ=
ပုေဗၺနိဝါသလာဘီ-ေရွး၌ျဖစ္ေသာခႏၶာအစဥ္ကိုေအာက္ေမ့ျခင္း။
(၃၅)အရွင္ဥပါလိ=
ဝိနယဓရ-ဝိနည္း(ဝိနည္းဓိုရ္အရာ)ေဆာင္ျခင္း။
(၃၆)အရွင္နႏၵက=
ဘိကၡဳေနာဝါဒ-ရဟန္းမတို႔အားဆံုးမျခင္း။
(၃၇)အရွင္နႏၵ=
ဣျႏၵိေယသုဂုတၱဒြါရတာ-ဣေျႏၵေဆာင္ျခင္း။
(၃၈)အရွင္မဟာကပၸိန=
ဘိကၡဳဝါဒက-ရဟန္းမ်ားအားဆံုးမျခင္း။
(၃၉)အရွင္သာဂတ=
ေတေဇာဓာတုကုသလ-ေတေဇာသမာပတ္ဝင္စားျခင္း။
(၄၀)အရွင္ရာဓ=
ပဋိဘာေနယ်-ေဒသကဘုရားရွင္အား ေဒသနာဉာဏ္အဆင့္ဆင့္ပြင့္ေစျခင္း။
(၄၁)အရွင္ေမာဃရာဇ=
လူခစီဝရဓရ-ေခါင္းပါးေသာသကၤန္းေဆာင္ျခင္း။
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☸ဧတဒဂ္ရ ရဟႏၲာေထရီ(၁၃)ပါး☸

(၁)မဟာပဇာပတိေဂါတမီ=
ရတၱညဴ-ဝါရင့္ျခင္း။
(၂)ေခမာေထရီ=
မဟာပညပတၱီ-ဉာဏ္ပညာႀကီးမားျခင္း။
(၃)ဥပၸလဝဏၰေထရီ=
ဣဒၶိမႏၱီ-တန္ခိုးဣဒၶိပါဒ္ႀကီးမားျခင္း။
(၄)ပဋာစာရာေထရီ=
ဝိနယဓရာ-ဝိနည္းေဆာင္ျခင္း။
(၅)ဓမၼဒိႏၷာေထရီ=
ဓမၼကထိကာ-တရားေဟာအရာ။
(၆)႐ူပနႏၵာေထရီ=
စ်ာယီ-စ်ာန္ဝင္စားျခင္း။
(၇)ေသာဏာေထရီ=
အာရဒၶဝီရိယာ-လုလႅဝီရိယႀကီးမားျခင္း။
(၈)သကုလာေထရီ=
ဒိဗၺစကၡဳကာ-(နတ္မ်က္စိ)အဘိညာဥ္အရာ။
(၉)ကု႑လေကသာေထရီ=
ခိပၸါဘိညာ-(မဂ္ဖိုလ္ကို)လွ်င္ျမန္စြာထိုးထြင္းသိျခင္း။
(၁၀)ဘဒၵကာပိလာနီေထရီ=
ပုေဗၺနိဝါသာႏုႆတီ-ေရွး၌ျဖစ္ေသာခႏၶာအစဥ္ကိုေအာက္ေမ့ျခင္း။
(၁၁)ဘဒၵကစၥနာေထရီ(ယေသာဓရာ)=
မဟာဘိညပတၱာ-ျမတ္ေသာအဘိညာဏ္ရျခင္း။
(၁၂)ကိသာေဂါတမီေထရီ=
လူခစီဝရဓရာ-ေခါင္းပါးေသာသကၤန္းေဆာင္ျခင္း။
(၁၃)သိဂၤါလမာတာေထရီ=
သဒၶါဓိမုတၱာ-သဒၶါတရားလြန္ကဲျခင္း။
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☸ဧတဒဂ္ရဥပါသကာ(၁၀)ဦး☸

(၁)တပုႆႏွင့္ဘလႅိက=
ပဌမံသရဏဂမန-ေရွးဦးစြာကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ျခင္း။
(၂)အနာထပိဏ္ေသေဌး=
ဒါနာဘိရတ-လႉဒါန္းမႈ၌ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္း။
(၃)စိတၱသူႂကြယ္=
ဓမၼကထိက-တရားေဟာအရာ။
(၄)ဟတၳာဠာဝကမင္းသား=
ပရိသသဂၤဏွန-ပရိသတ္ကိုခ်ီးေျမႇာက္ေထာက္ပံ့ျခင္း။
(၅)မဟာနာမ္မင္း=
ပဏီတဒါန-မြန္ျမတ္ေသာဝတၳဳကိုေပးလႉျခင္း။
(၆)ဥဂၢသူႂကြယ္=
မနာပဒါန-ႏွစ္သက္ဖြယ္ဝတၳဳကိုေပးလႉျခင္း။
(၇)ဥဂၢတသူႂကြယ္=
သံဃုပ႒ာန-သံဃာကိုလုပ္ေႂကြးျပဳစုျခင္း။
(၈)သူရမၺ႒(သုရဗႏၶ)=
အေဝစၥပသာဒ-မတုန္မလႈပ္ၾကည္ညိဳျခင္း။
(၉)ဇီဝကသမားေတာ္=
ပုဂၢလပသာဒ-ပုဂၢိဳလ္ကိုၾကည္ညိဳျခင္း။
(၁၀)နကုလပိတာသူႂကြယ္=
ဝိႆာသက-အႂကြမ္းဝင္ေသာစကားဆိုျခင္း။
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

☸ဧတဒဂ္ရဥပါသိကာ(၁၀)ဦး☸
(၁)သုဇာတာ=
ပဌမံသရဏဂမန-ေရွးဦးစြာကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ျခင္း။
(၂)ဝိသာခါ=
ဒါနာဘိရတ-လႉဒါန္းမႈ၌ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္း။
(၃)ခုဇုတၱရာ=
ဗဟုႆုတ-အၾကားအျမင္မ်ားျခင္း။
(၄)သာမာဝတီ=
ေမတၱာဝိဟာရီ-ေမတၲာစိတ္ျဖင့္ေနေလ့ရွိျခင္း။
(၅)နႏၵမာတာဥတၱရာ=
စ်ာယီ-စ်ာန္ဝင္စားျခင္း။
(၆)သုပၸဝါသာ=
ပဏီတဒါယိကာ-မြန္ျမတ္ေသာဝတၳဳကိုေပးလႉျခင္း။
(၇)သုပၸိယာ=
ဂိလာႏုပ႒ာကီ-သူနာကိုလုပ္ေႂကြးျပဳစုျခင္း။
(၈)ကာတိယာနီ=
အေဝစၥပသႏၷ-မတုန္မလႈပ္ၾကည္ညိဳျခင္း။
(၉)နကုလမာတာ=
ဝိႆာသက-အႂကြမ္းဝင္ေသာစကားဆိုျခင္း။
(၁၀)ကာဠီ=
အႏုႆဝပၸသႏၷ-တစ္ဆင့္စကားျဖင့္ၾကည္ညိဳျခင္း။
<<<<<<<<<<<<<¤>>>>>>>>>>>>>>

*စံထားထိုက္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား*
(၁)အရွင္သာရိပုတၱရာ၊
(၂)အရွင္ေမာဂၢလာန္၊

(၃)ေခမာေထရီ၊
(၄)ဥပၸလဝဏၰေထရီ၊

(၅)စိတၱသူႂကြယ္၊
(၆)ဟတၳာဠာဝကမင္းသား၊

(၇)ခုဇုတၱရာ၊
(၈)နႏၵမာတာဥတၱရာ။
~~~~~~~~~~~~~~

☸အသီတိ(ရွစ္က်ိပ္)မဟာသာဝက☸

☆လက္်ာရံရဟႏၲာမေထရ္(၄၀)☆
(၁)အရွင္သာရိပုတၱ(အဂၢသာဝက)၊*
(၂)အရွင္အညာသိေကာ႑ည၊*
(၃)အရွင္ဝပၸ၊
(၄)အရွင္ဘဒၵိယ၊
(၅)အရွင္မဟာနာမ၊
(၆)အရွင္အႆဇိ၊
(၇)အရွင္နာလက၊
(၈)အရွင္ယသ၊
(၉)အရွင္ဝိမလ၊
(၁၀)အရွင္သုဗာဟု၊
(၁၁)အရွင္ပုဏၰဇိ၊
(၁၂)အရွင္ဂဝမၸတိ၊
(၁၃)အရွင္ဥ႐ုေဝလကႆပ၊*
(၁၄)အရွင္နဒီကႆပ၊
(၁၅)အရွင္ဂယာကႆပ၊
(၁၆)အရွင္မဟာကႆပ၊*
(၁၇)အရွင္မဟာကစၥာန၊*
(၁၈)အရွင္မဟာေကာ႒ိတ၊*
(၁၉)အရွင္မဟာကပၸိန၊*
(၂၀)အရွင္စုႏၵ၊
(၂၁)အရွင္အႏု႐ုဒၶ၊*
(၂၂)အရွင္ကခၤါေရဝတ၊*
(၂၃)အရွင္အာနႏၵ၊*
(၂၄)အရွင္အရွင္နႏၵက၊*
(၂၅)အရွင္ဘဂု၊
(၂၆)အရွင္ကိမိလ၊
(၂၇)အရွင္နႏၵိယ၊
(၂၈)အရွင္ဘဒၵိယ၊*
(၂၉)အရွင္ရာဟုလ၊*
(၃၀)အရွင္သီဝလိ၊*
(၃၁)အရွင္ဥပါလိ၊*
(၃၂)အရွင္ဒဗၺ၊*
(၃၃)အရွင္ဥပေသန၊*
(၃၄)အရွင္ခဒိရဝနိယေရဝတ၊*
(၃၅)အရွင္မဟာပုဏၰ၊*
(၃၆)အရွင္စူဠပုဏၰ၊
(၃၇)အရွင္ေသာဏကုဋိကဏၰ၊*
(၃၈)အရွင္ေသာဏေကာဠိဝိသ၊*
(၃၉)အရွင္ရာဓ၊*
(၄၀)အရွင္သုဘူတိ၊*
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆လက္ဝဲရံရဟႏၲာမေထရ္(၄၀)☆
(၁)အရွင္ေမာဂၢလာန(အဂၢသာဝက)၊*
(၂)အရွင္အဂၤုလိမာလ၊
(၃)အရွင္ဝကၠလိ၊*
(၄)အရွင္ကာဠဳဒါယီ၊*
(၅)အရွင္မဟာဥဒါယီ၊
(၆)အရွင္ပိလိႏၵဝစၧ၊*
(၇)အရွင္ေသာဘိတ၊*
(၈)အရွင္ကုမာရကႆပ၊*
(၉)အရွင္ရ႒ပါလ၊*
(၁၀)အရွင္ဝဂႌသ၊*
(၁၁)အရွင္သဘိယ၊
(၁၂)အရွင္ေသလ၊
(၁၃)အရွင္ဥပဓာန၊
(၁၄)အရွင္ေမဃိယ၊
(၁၅)အရွင္သာဂတ၊*
(၁၆)နာဂိတ၊
(၁၇)အရွင္လကု႑ကဘဒၵိယ၊*
(၁၈)အရွင္ပိေ႑ာလဘာရဒြာဇ၊*
(၁၉)အရွင္မဟာပႏၴက၊*
(၂၀)အရွင္စူဠပႏၴက၊*
(၂၁)အရွင္ဗာကုလ၊*
(၂၂)အရွင္ကု႑ဓာန၊*
(၂၃)အရွင္ဒါ႐ုစိရိယ၊*
(၂၄)အရွင္ယေသာဇ၊
(၂၅)အရွင္အဇိတ၊
(၂၆)အရွင္တိႆေမတၱယ်၊
(၂၇)အရွင္ပုဏၰက၊
(၂၈)အရွင္ေမတၱဂု၊
(၂၉)အရွင္ေဓာတက၊
(၃၀)အရွင္ဥပသီဝ၊
(၃၁)အရွင္နႏၵ၊*
(၃၂)အရွင္ေဟမက၊
(၃၃)အရွင္ေတာေဒယ်၊
(၃၄)အရွင္ကပၸ၊
(၃၅)အရွင္ဇတုကဏၰိ၊
(၃၆)အရွင္ဘဒၵရာဝုဓ၊
(၃၇)အရွင္ဥဒယ၊
(၃၈)အရွင္ေပါသာလ၊
(၃၉)အရွင္ပိဂႋယ၊
(၄၀)အရွင္ေမာဃရာဇ။*
(* ဧတဂ္ရမေထရ္မ်ား)

crd
လာေရာက္အားေပးမႈကိုအထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရိွပါတယ္ခင္ဗ်ာ
Download


​Welcome{ ​HERE } ​GO



​Welcome{ ​HERE } ​GO
လာေရာက္အားေပးသူအေပါင္းမဂၤလာအေပါင္းနဲ႔ျပည့္စံုၾကပါေစလို႔ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သအပ္ပါသည္

0 Comments:

clock

Download blog apk


အဆင္ေျပပါေစမိတ္ေဆြ မဂၤလာပါ မိတ္ေဆြမ်ားကိုႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ

သုတရသနည္းပညာေဆာ့၀ဲအားေဒါင္းယူရန္-download Apk-ဆိုတဲ့ပံုေလးကိုႏိွပ္ၿပီးေဒါင္းႏိူင္ပါတယ္ -၀ါသနာတူေဘာ္ဒါမ်ားကိုႀကိဳဆိုပါတယ္

က်ြန္ေတာ့္APKေလးကိုေဒါင္းေလာ့လုပ္ၿပီးအားေပးၾကပါဦးေနာ္

iOS

data lable="ios"

Social

Follow us on Social Media !
Subscribe to our RSS Feeds

လည္ပတ္ရန္ေနရာေလး

နည္းပညာႏွင့္ပတ္သက္ေသာစာအုပ္မ်ားကိုေဒါင္းယူႏိူင္ပါသည္

Sponsor

Contact Form

Name

Email *

Message *

Facebook ဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ား

အသစ္တင္သမွ်ေမလ္းကရေစရန္ေမလ္းလိပ္စာခ်န္ခဲ့ေပးပါ

,

မူပိုင္-စိုးမိုးေအာင္ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစတင္၍ဝါသနာအရေရးသားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ျပန္လည္ေရးသားခဲ့ပါသည္ . Powered by Blogger.

,

Ads

,

Ads

Total Pageviews

Post Top Ad

Post Top Ad

ေၾကာ္ျငာေလးတခ်က္ကလစ္ေပးပါေနာ္

,

Twitter

Facebook မွလည္းဖတ္႐ႈ႕ႏိူင္ပါတယ္

Random Posts

Recent Posts

ယေန႔ေငြေေျကးေဈးကြက္

Extra Ads

Followers

,


လာေရာက္လည္ပတ္သူအေပါင္းစိတ္ခ်မ္းသာကိုယ္က်န္းမာရွိၾကပါေစ

ဘေလာ့နည္းပညာမ်ားေလ့လာရန္

Create your own banner at mybannermaker.com!

Follow Me

မိတ္ေဆြတို႔ရဲ႕စကားသံမ်ား

အားေပးမႈကိုမွတ္တမ္းတင္ထားပါတယ္ခင္ဗ်ာ

Recent Comments

Box

ေန႔တိုင္းလာလည္ဖို႔ဖိတ္ေခၚပါတယ္ ရွာေဖြေတြ႕ရိွသမွ်ေလးေတြ, သတင္း, သုတ, ရသ, နည္းပညာမ်ားကိုတင္ဆက္ေပးသြားပါ့မယ္ အားေပးမႈကိုအထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရိွပါတယ္

Clock

Popular Posts

slider